Domov
Školský vzdelávací program MŠ PDF Tlačiť E-mail
A/ Názov školského vzdelávacieho programu:

MY VŠETCI SA VIEME SMIAŤ

B/ VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV
A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Motto: „Najdôležitejšia vec v živote je láska, k láske patrí úsmev. Výchova dieťaťa láskou a úsmevom je tá najušľachtilejšia vec na svete.
Indické príslovie

Názov nášho školského vzdelávacieho programu vychádza z humanistických princípov, ktoré predpokladá pozitívnu výchovno-vzdelávaciu klímu ako aj pozitívne emocionálne prežívanie dieťaťa.

Ciele predprimárneho vzdelávania:

Naša materská škola patriaca do sústavy škôl a školských zariadení plní rolu výchovného spoločenstva, ktoré pri vytvorení priaznivej sociálnoemocionálnej klímy významným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností každého dieťaťa.
Pedagogický prístup v našej materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu. Našim ideálom výchovy a vzdelávania je  dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny ), šťastný (vyrovnaný, zdravý) a zodpovedný (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človek. (Milénium 2002).

Tento ideál plánujeme dosiahnuť na princípe aktivity dieťaťa. Zároveň sme si vedomí, že tento princíp spočíva v premyslenom vytváraní podmienok na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý predpokladá vlastnú aktivitu. Takže náš učiteľ sa dostáva do roly facilitátora, manažéra, poradcu i konzultanta.

Ciele  inštitucionálnej predškolskej výchovy:
•    napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi,
•    uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školy),
•    podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
•    rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
•    prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
•    posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
•    získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
•    pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami,
•    naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie,
•    naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť,
•    naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie,
•    naučiť sa rešpektovať všeľudské hodnoty

Vlastné ciele zamerané na skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania

Naplnenie všetkých humanistických princípov v predškolskej  výchove a vzdelávaní predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, kde prevláda zážitkové učenie.

Naša MŠ sa v tomto riadi heslom:

„Povedz mi to, a ja to zabudnem,
ukáž mi to, a ja si to zapamätám,
nechaj ma to urobiť, a ja to pochopím.

•    vo VVČ uplatňovať princíp aktivity detí, stimulovať rozvoj tvorivosti, neprekladať hotové poznatky, využívať problémové učenie. Výraznejšie zapájať deti do rozhodovania o činnosti, poskytnúť im možnosť spolupodieľať sa na jej riadení,
•    pri realizácii VVČ uplatňovať progresívne metódy a formy práce, viac sa orientovať na skupinovú prácu, využívať viac pomôcok.
•    pri realizácii VVČ diferencovať nároky na deti vzhľadom na ich rozvojové možnosti a schopnosti. Obmedzením dominantného postavenia učiteliek v činnostiach viac podporovať samostatnosť a tvorivosť detí,
•    využívať rôznorodé formy hodnotenia detí, cieľavedome viesť deti k sebahodnoteniu,
•    využívať stimulačné programy na rozvoj slovnej zásoby a komunikatívnych schopností detí. Aktívne podnecovať komunikatívne zručnosti detí s dôrazom na odstraňovanie nárečových prvkov,
•    pri plnení úloh z telesnej výchovy klásť dôraz na výber cvikov, rešpektovanie fáz napätia a uvoľnenia a frekvenciu zaraďovania dychových cvičení, diferencovať cviky, používať telovýchovnú terminológiu. Prezliekaním 5-6 ročných detí do cvičebných úborov skvalitniť úroveň realizácie zdravotných cvikov,
•    pravidelne kontrolovať a hodnotiť prácu detí s pracovnými listami,
•    cielene rozvíjať grafomotorické zručnosti detí od začiatku dochádzky detí do MŠ
•    zvýšenú pozornosť venovať nácviku techniky strihania, pri strihaní viesť deti k správnemu držaniu papiera a nožníc,
•    v príprave detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou dôslednejšie využívať Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ
•    zefektívniť vedenie a funkčnosť pedagogickej diagnostiky, pravidelne zaznamenávať a analyzovať zistenia úrovne vývinu a rozvoja osobnosti detí. Zistenia z pedagogickej diagnostiky cieľavedome využívať na podporu optimálneho rozvoja detí a v metodicko-poradenskej činnosti smerom k rodičom

Vlastné ciele zamerané na skvalitnenie pedagogickej úrovne:

•    dosiahnuť počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov, pracovať s modernými informačnými technológiami (internet),
•    plán profesionálneho rastu učiteliek prepojiť s obsahom pedagogických porád tak, aby mali výraznejší vplyv na rast ich odbornej úrovne,
•    vzdelávať sa v školskej legislatíve a v oblasti nových trendov v pedagogike, psychológii, metodológii...,
•    s cieľom skvalitniť priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania, zvýšiť starostlivosť o odborný rast učiteliek prostredníctvom profesionálnych aktivít, vytvárať priestor na uplatňovanie inovácií vo výchove a vzdelávaní, sprostredkovávať im aktuálne informácie využívané v pedagogickej praxi
•    hospitačnú a kontrolnú činnosť využiť na skvalitnenie edukačnej činnosti

Vlastné ciele zamerané na materiálno-technické a priestorové zabezpečenie:

•    v spolupráci s OÚ vytvoriť estetický vzhľad budovy výmenou plastových okien a vykurovacích telies,
•    zabezpečiť exteriér MŠ, vytvoriť estetické, trvácne, praktické a bezpečné prostredie školskej záhrady,
•    obnova oplotenia
•    doplnenie športového vybavenia (náradia i náčinia),
•    pravidelné dopĺňanie hračiek, didaktických pomôcok a knižných publikácií,
•    zabezpečiť výmenu sociálnych zariadení (toalety),
•    doplňovať školský nábytok, rešpektovať antropometrické požiadavky
•    dopĺňanie hudobných nástrojov, audiovizuálnej techniky

Tvorbu nového školského vzdelávacieho programu chápeme ako šancu vytvoriť novú modernú školu, ktorá má v porovnaní s tradičnou viacero odlišností:

•     jeho podstatou je dieťa, poznanie jeho potrieb, vývoja, záujmov, schopností i možností vzdelávania
•     obsah modernej školy nie je presne vymedzený, každé dieťa má iné schopnosti, preto postupuje individuálnym tempom,
•     čas Výchovno-vzdelávacej činnosti je využívaný flexibilne, podľa potrieb detí,
•     využívajú sa netradičné metódy hier, experimentovanie a pod., učiteľ je koordinátor procesu učenia,
•     rodič modernej školy je pre rodiča partner,
•     profil dieťaťa modernej školy je, že vstupuje do života s poznaním svojich schopností, miery tvorivosti, a vie sa ľahko orientovať v rôznych životných situáciách.  

C/ STUPEŇ VZDELANIA

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v MŠ ( ISCED O).
Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Profil absolventa

Absolvent nášho predprimárneho vzdelávania získa také podmienky a schopnosti, aby bol pripravený na vstup do primárneho vzdelávania na ZŠ a na ďalší aktívny život v spoločnosti.
Na získanie profilu absolventa je potrebné, aby dieťa dosiahlo v závere predškolského veku elementárne základy kľúčových kompetencií (spôsobilostí).
Cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať sa po celý život.
V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie (spôsobilosti ):

1. Psychomotorické kompetencie
2. Osobnostné ( intrapersonálne ) kompetencie
a/ Elementárne základy sebauvedomenia
b/ Elementárne základy angažovanosti
3. Sociálne ( interpersonálne ) kompetencie
4. Komunikatívne kompetencie
5. Kognitívne kompetencie
a/ Elementárne základy riešenia problémov
b/ Elementárne základy kritického myslenia
c/ Elementárne základy tvorivého myslenia
6. Učebné kompetencie
7. Informačné kompetencie    

1. Psychomotorické
kompetencie    
Dieťa v závere predškolského veku:
-    používa v činnosti všetky zmysly,
-    ovláda pohybový aparát a telesné funkcie,
-    prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa,
-    ovláda základné lokomočné pohyby,
-    používa globálnu osvojené spôsoby pohybových činnosti v nových, neznámych, problémových situáciách,
-    využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok,
-    prejavuje grafomotorickú gramotnosť,
-    správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných,
-    prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu .

2. Osobnostné
(intrapersonálne)
kompetencie

a/ Elementárne základy
sebauvedomenia

Dieťa v závere predškolského veku:
-    uvedomuje si vlastnú identitu,
-    prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným,
-    prejavuje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav,
-    odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti,
-    správa sa sebaisto v rôznych situáciách,
-    uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby.

b/ Elementárne základy angažovanosti    
Dieťa v závere predškolského veku:
-    presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých,
-    obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých a bezbranných,
-    zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole a v bezprostrednom okolí.

3. Sociálne
( interpersonálne)
kompetencie       
Dieťa v závere predškolského veku:
-    pozerá sa na svet aj očami druhých,
-    správa sa empaticky k svojmu okoliu,
-    správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
-    hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve,
-    plánuje, organizuje a hodnotí činnosť,
-    zotrvá v hra a inej činnosti a dokončí ju,
-    preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny,
-    nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy,
-    rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
-    pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne,
-    akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,
-    prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu

4. Komunikatívne
kompetencie    
Dieťa v závere predškolského veku:

-    vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými,
-    počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií,
-    vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory,
-    reprodukuje oznamy, texty,
-    volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu,
-    komunikuje osvojené poznatky,
-    prejavuje predčitateľskú gramotnosť,
-    chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi.

5. Kognitívne
Kompetencie

a/ Elementárne základy
riešenia proglémov    
Dieťa v závere predškolského veku:
-    hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri riešení problému,
-    rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine,
-    rieši jednoduché problémové úlohy,
-    uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie.

b/ Elementárne základy
kritického myslenia    Dieťa v závere predškolského veku:

-    porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, atď.,
-    odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky,
-    hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch.

c/ Elementárne základy
tvorivého myslenia    
Dieťa v závere predškolského veku:
-    uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov,
-    nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia,
-    objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv, alebo myšlienok, uvedomuje si ich zmeny,
-    objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú chybu  .

6. Učebné kompetencie    
Dieťa v závere predškolského veku:
-    prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového,
-    využíva primerané pojmy, znaky a symboly,
-    pozoruje, skúma, experimentuje,
-    objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami,
-    aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti,
-    kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí , javov, dejov a vzťahov,
-    učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením),
-    vyvíja vôľovú úsilie v hre a inej činnosti,
-    prekonáva prekážky v učení,
-    plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť,
-    prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení,
-    hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva ja výkon druhých,
-    zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie,
-    naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami,
-    sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

7.Informačné
kompetencie    
Dieťa v závere predškolského veku:

-    prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
-    používa rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskú školu (od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií, prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, z rôznych médií).

Vymedzenie kompetencií treba chápať relatívne, nakoľko v predškolskom období ide o dosahovanie elementárnych základov kompetencií dieťaťa.

D/ VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Pri tvorbe zamerania materskej školy sme vychádzali zo záverov vykonaných analýz,
z analýzy doterajšej praxe a doterajšieho zamerania školy.    
Na základe SWOT analýzy sme dospeli k záveru, že naša MŠ bude zameraná na :

•    REGIONÁLNU A TRADIČNÚ ĽUDOVÚ KULTÚRU
•    ZDRAVOTNÚ VÝCHOVU
•    ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU

Nakoľko sa nachádzame v malej obci /cca 1000 obyvateľov /, kde sa tradičná ľudová a kultúra a folklór stále objavuje v spoločenskom živote (obecné stavanie májov, pálenie, jánskych ohňov, existujúca ľudová spevácka a hudobná skupina ), využívame tento významný rys obce k tomu, aby sme u detí prehlbovali predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

SPIEVANKY, SPIEVANKY, KDEŽE STE SA VZALI,
ČI STE  Z NEBA SPADLI, ČI STE V HÁJI RÁSTLI.

Z NEBA SME NESPADLI, V HÁJI SME NERÁSTLI,
ALE NÁS MLÁDENCI A DIEVČENCE NAŠLI.  

Ciele regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry:

-    utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
-    poznať a porozumieť / chápať niektoré kultúrne udalosti, prvky, tradície a hodnoty atď. vo svojom okolí a to preukazovaním rešpektu, úcty, stupňujúceho sa záujmu a prirodzeného participovania na nich,
-    podporovať nadané deti v tejto oblasti,
-    obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky ( oboznamovať sa s ľudovou architektúrou, krojmi, ľudovými tradíciami, ľudovou kuchyňou, zvykmi, prípadne pranostikou ),
-    hľadať múdrosť v ľudových piesňach, porekadlách,
-    oboznamovať sa s niektorými archaizmami,
-    participovať na spoločenských ľudových programoch (stavanie mája, pálenie jánskych ohňov... )

Pretože v obci je dostatok bezpečného a prirodzeného priestoru na to, aby sa  deti naučili chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, a zároveň aby chápali potrebu ochrany životného prostredia i na celom svete, ďalším zameraním našej MŠ je zameranie na environmentálnu výchovu.

Nepotrebuješ ani zlatý kľúčik, ani zázračný prútik, a predsa sa ti otvoria všetky brány horskej ríše.
Iba jednu musíš mať – otvorené oči a srdce. Opatrne kráčať, dobre počúvať, trpezlivo čakať – a hora ti vyjaví svoje tajomstvá.
A  teraz poď, hora nás už čaká.....

Ciele environmentálnej výchovy:

-    chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a k zvieratám v prírode,
-    podieľať sa na úprave a ochrane svojho najbližšieho okolia,
-    poznávať pojem „liečivé rastliny“,
-    poznávať nebezpečie a ohrozenie  ľudí pri znečistení vôd, a ovzdušia,
-    esteticky vnímať čisté, upravené prírodné prostredie a naopak,
-    zaujať odmietavé stanovisko v prípade negatívneho zásahu do prírody ( pozorovať i prípadné negatívne správanie dospelých ),
-    oboznamovať sa i prakticky na separácii odpadu z MŠ (papier, sklo, bio-odpad)

Ciele zdravotnej výchovy:

„Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím“
A. Schopenhauer

Prostredníctvom tohto zamerania učíme deti vnímať svoj stav zdravia i choroby a vyjadriť dospelému pocity z vlastného ochorenia, ako aj na elementárnej úrovni pomôcť druhým pri úraze alebo ochorení, napr. privolaním dospelej osoby.

-    pracovať s projektom „EVIČKA NÁM OCHORELA“ –  spolupracovať so spoločenstvom pre predškolskú výchovu, zúčastňovať sa náučno-súťažných aktivít v tejto oblasti,
-    dodržiavanie zásad zdravej životosprávy, dodržiavanie zdravého životného štýlu,
-    utvárať a rozvíjať návyky správnej hygieny, zdravého životného štýlu,
-    uskutočňovať pravidelné pohybové aktivity vrátane pohybu vonku v prírode ( pohybové hry, zdravotné cviky i športové aktivity )
-    budovanie adekvátnych reakcií detí na situácie ohrozujúce zdravie,
-    otužovanie detí,
-    rozvíjať schopnosť sebaochrany v zdravotnej oblasti,
-    odbúrať strach a paniku z nezvyčajných situácií,
-    pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení dôsledne dodržiavať zásady psychohygieny. Pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na zásadu primeranosti (dávkovanie cvikov, ich zacvičovanie učiteľkou) a postupnosti ( postupné precvičovanie všetkých svalových skupín od hlavy po päty ),
-    pracovať s konkrétnymi úlohami integrovaného obsahu civilnej ochrany ( CO ) schváleným MŠ SR a pracovať s tématickými celkami : riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná výchova, pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody a krajiny, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu

E/ DĹŽKA DOCHÁDZKY A  FORMA VÝCHOVY A    VZDELÁVANIA

Prijímanie detí do MŠ

Materská škola v Jamníku je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá prijíma deti spravidla od troch do šiestich rokov.
Ak je voľná kapacita, môže prijať deti od 2 rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť

Organizačné usporiadanie denných činností v materskej škole:

Denný poriadok usporadúva denné činnosti, ktoré sa pravidelne opakujú. Tieto činnosti sú však pružné, a umožňujú reagovať na záujmy detí.

6,30 – 8,20        Schádzanie detí, hry a činnosti podľa voľby detí
8,20 – 8,40        Hygiena a ranné činnosti
8,40 – 9,00        Desiata
9,00 – 9,30           Didaktické a edukačné  aktivity detí, zamestnanie
9,30 – 11,30        Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku – prechádzky detí
11,30 – 11,45        Prezliekanie, hygiena
11,45 – 12,10      Obed
12,10 – 12,30      Hygiena, príprava na spánok
12,30 – 13,45      Odpočinok na ležadle, resp. spánok
13,45 – 14,00      Hygiena, telovýchovná chvíľka
14,00 – 14,15      Olovrant
14,15 – 16,15      Odpoludňajšie činnosti, hry podľa výberu, pobyt vonku  

Hry a hrové činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Súčasťou hier a hrových aktivít sú vopred plánované edukačné aktivity. Hry a hrové činnosti sa môžu v rámci zostavovania denného poriadku zaradiť aj 2 – 3 krát v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

Pohybové a relaxačné cvičenia obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad (zásadne pred jedlom/ nie hneď po ňom, vo vyvetranej miestnosti, príp. vonku,  ) Tvoria súčasť denného poriadku, patria k vopred plánovaným aktivitám.

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity, atď.
V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa spravidla nevynechávame pobyt vonku. Realizujeme ho každý deň. Výnimkou,  sú  nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď. V jarných a letných mesiacoch pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďujeme ho 2x počas dňa, v popoludňajších a odpoludňajších hodinách.

Odpočinok realizujeme v závislosti od potrieb detí

Činnosti zabezpečujúce životosprávu realizujeme v pevne stanovenom čase, pričom čas podávania jedla je stanovený v dennom poriadku.

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, a preto ich pedagogicky usmerňujú kvalifikovaní učitelia predprimárneho vzdelávania.

Organizačné formy predškolského vzdelávania

Predškolská výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje počas celého pobytu dieťaťa v materskej škole.

Predškolské vzdelávanie  sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy – edukačné aktivity. Názov edukačná aktivita v sebe zahŕňa vyvážené realizovanie predškolskej výchovy a predškolského vzdelávania.

Edukačná aktivita je navodená učiteľom. Je to cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť.

Edukačná aktivita je organizačnou súčasťou denného poriadku.

Zastúpené je v nej spontánne – situačné učenie a na základe vhodnej a účinnej motivácie aj cieľavedomé, zámerné – intencionálne učenie. V edukačnej aktivite učiteľ v primeranej miere využíva situačné rozhodovanie, ktoré znamená schopnosť pohotovo reagovať na potreby a záujmy detí ako aj na ich rozdielnu rozvojovú úroveň.

Výchovno-vzdelávacie požiadavky stanovujeme mierne nad hranicu rozvojových možností detí tak, aby ich deti mohli splniť a zároveň aby učenie pociťovali ako odmenu za vynaložené úsilie ( uspokojenú zvedavosť ) a boli motivované k ďalšiemu učeniu.

Časové trvanie edukačnej aktivity má rešpektovať potreby dieťaťa a možnú dĺžku udržania pozornosti detí vzhľadom na vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny. Edukačná aktivita nesmie deti preťažovať.

Výchovno-vzdelávacia činnosti v materskej škole zahŕňa rozmanité pedagogické situácie:
•    spontánne hrové činnosti detí,
•    pedagógom plánované, priamo riadené aktivity, hry a hrové činnosti,
•    pedagógom plánované, nepriamo riadené aktivity, hry a hrové činnosti,

Edukačné aktivita sa realizujú:
•    v priebehu hier a hrových činností,
•    ako samostatná organizačná forma počas dňa,
•    v rámci pobytu vonku

Edukačná aktivita sa realizuje prostredníctvom nasledovných foriem práce:
•    v skupinovej činnosti,
•    frontálne, súčasne so všetkými deťmi,
•    individuálne

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je úplne v kompetencii učiteľa. Spôsob, forma, rozsah a časové trvanie plánov výchovno-vzdelávacej činnosti si určujeme na prvej pedagogickej porade.

Súčasťou každého plánu výchovno-vzdelávacej činnosti sú výkonové štandardy (špecifické ciele). Ostatné súčasti plánov závisia od potrieb učiteľa a jeho pedagogického majstrovstva, keďže plány výchovno-vzdelávacej činnosti sú pomôckou a pracovným materiálom učiteľa.

V procese výchovno-vzdelávacej činnosti využívame motivačné metódy (rozprávanie s citovým podtextom, rozhovor orientovaný na zmapovanie skúseností a poznatkov detí, nastolenie problému demonštračnou ukážkou resp. jej popisom), expozičné metódy zamerané na osvojenie si nových poznatkov a zručností (rozprávanie zamerané na aktívne počúvanie, logické vysvetľovanie, rozhovor so zadávaním otázok, beseda, demonštrácia, pozorovanie objektov a procesov, manipulácia s predmetmi, inštruktáž. Významné miesto majú problémové metódy. Odporúča sa zvýšiť dôraz na prácu s knihou a textom .
Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia  (výmena názorov), situačná metódy (riešenie reálnej situácie), inscenačná metódy, didaktické hry (sebarealizačné aktivity), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania). Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti sú fixačné metódy zamerané na opakovanie, precvičovanie a systematizáciu poznatkov.

Individuálny výchovno-vzdelávací program pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, prípadne pre deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou vypracuvávame individuálny výchovno-vzdelávací program. Pracujeme s dokumentom Ministerstva školstva Slovenskej republiky:

ROZVÍJAJÚCI PROGRAM VÝCHOVY A VZDELÁVANIA DETÍ S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU.

Pre každé dieťa plánujeme konkrétne modelové metodické postupy. Zameriavame sa pritom na rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky, vizuomotoriky a grafomotoriky,pracovno-motivačné schopnosti a podobne, samozrejme v závislosti od individuálnych potrieb každého jednotlivého dieťaťa. Úlohy sú rozpracované mesačne a odrážajú sa i v týždňových plánoch.

F/ VYUČOVACÍ  JAZYK

Vyučovacím jazykom v našej materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky.

G/ SPOSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY  A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ

Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedosiahlo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku /predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov /.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Predprimárne vzdelanie dieťaťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávanie v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania v MŠ je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

H/ PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

V našej škole výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú 4 kvalifikovaný pedagógovia pre predprimárne vzdelávanie, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Všetci si osvojujú profesijné kompetencie potrebné pre výkon činností v profesii učiteľky v predprimárnom vzdelávaní
Nevyhnutným a základným predpokladom pre efektívne rozvíjanie kompetencií dieťaťa predškolského veku je osobnostná zrelosť učiteľa MŠ, jeho ľudské a odborné -profesionálne kompetencie , ktoré nemožno od seba oddeliť.

I/ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ
A PRIESTOROVÉ PODMIENKY  MŠ

Naša MŠ sa nachádza v centre obce, v tesnej blízkosti ZŠ a OÚ. Prostredie  MŠ je v súčasnosti charakterizované ako edukačné a hrové prostredie.
Tvorí ho:
•    exteriér MŠ
•    interiér MŠ

Exteriér MŠ

Exteriér našej MŠ (školský dvor a blízke okolie  ) bezprostredne susedí s obecným úradom, základnou školou, kostolom a požiarnou zbrojnicou.
Slúži nám na realizáciu organizačných foriem: pobyt vonku, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia.
V blízkom okolí máme množstvo podnetov na pozorovanie činností ľudí, náboženských akcií, činností žiakov ZŠ, prírodných javov, pozorovanie domácich a hospodárskych zvierat a množstvo iných.
Školský dvor je priestranný, čistý, so železnými preliezkami, dreveným vláčikom, dvoma pieskoviskami, hojdačkami i voľným trávnatým priestranstvom. Toto prostredie vytvára príjemnú atmosféru s množstvom možností na učenie, pohybové a edukačné aktivity.

Interiér MŠ
Budova MŠ je poschodová, má aj pivničné priestory. V našej budove sídli i obecná knižnica, ktorá má  samostatný vchod a nie je prepojená s našimi priestormi MŠ.  
Na prízemí sa nachádzajú priestory školskej kuchyne, jedáleň a 2 sklady,  herňa, ktorá slúži zároveň ako spálňa, WC detí , WC zamestnancov, umývarka pre deti, riaditeľňa, miestnosť na prezliekanie zamestnancov, 2 detské šatne a chodba.
Na poschodí sa nachádza 1 herňa, 1 spálňa, WC pre deti, umývarka, 2 sklady a chodba. Vykurovanie v MŠ je lokálne – plynovými gamatkami.

Prostredie našej MŠ spĺňa estetické a emocionálne kvality, je útulné, príjemné a harmonické.
Pedagogický kolektív školy pracuje na tom, aby podnetnosť prostredia bola dynamická a aby sa v ňom odrážali každodenné pokroky, zmeny. Toto prostredie zároveň inšpiruje deti k aktívnej pomoci pri tvorbe takéhoto prostredia.

Usporiadanie tried:
•    uľahčuje prístup k hračkám a pomôckám
•    umožňuje dieťaťu ponechať si vlastný výtvor v prostredí
•    je bezpečné, hygienické, estetické a funkčné

J/ PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ.

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia zodpovedajú pedagogický zamestnanci MŠ od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

Naša materská škola pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním:
•    prihliada na základné fyziologické potreby detí
•    vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov
•    zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia
•    poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
•    vedie evidenciu registrovaných úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou

V našej materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávania striedavo na zmeny štyria učitelia.    
Fyzikálne prostredie je vymedzené ergonomickými parametrami (priestorové možnosti školy, nábytok a vybavenie, osvetlenie a farebnosť priestorov)/ spĺňajú konkrétne požiadavky funkčnosti, bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti, variabilnosti a estetickosti (podrobné parametre sú uvedené v prevádzkovom poriadku MŠ z 1.4.2009 )

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do MŠ. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.

Na vychádzke nemá  pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.

Pri výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa §28 odst.10.
Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam ( informovaný súhlas zákonného zástupcu ), ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku nepoužívame hromadné dopravné prostriedky.

V našej MŠ všetci zamestnanci dodržiavajú prevádzkový poriadok MŠ ( zo dňa 1.4.2009 ), ktorý podrobne rozpracúva všeobecné hygienicko-zdravotné požiadavky:
-    konkrétne opatrenia na predchádzanie prenosných ochorení,
-    údržbu a hygienu vnútorných priestorov,
-    starostlivosť o bielizeň a uteráky,
-    starostlivosť o vonkajšie priestory,
-    plán opatrení pre prípad výskytu chrípky a iných prenosných opatrení
-    opatrenia pre výskyt pedikulózy

V našej  škole sa problematika bezpečnosti a ochrany zdravia integrovala do obsahu výchovy a vzdelávania detí. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si zdravie aj zdravie iných a riešia na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.
Od školského roku 2008/2009 sa naša MŠ pripojila k plneniu projektu „EVIČKA NÁM OCHORELA“

Ochranné opatrenia pri výchove

Ak dieťa v MŠ svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenia, ktorým je okamžité vylúčenie dieťaťa z výchovy a vzdelávania, umiestnia dieťa do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy privolá zákonného zástupcu. O ochrannom opatrení na uspokojenie dieťaťa vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

K/ VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ
L/ VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
ZAMESTNANCOV ŠKOLY

V našej škole sa snažíme uplatňovať demokratické princípy v personálnej práci a realizovať so zamestnancami hodnotiace rozhovory s cieľom poznať ich sebahodnotenie  a sebareflexiu.
Hodnotenie robíme metódami: pozorovania, rozhovorov, ankiet, diskusií, analýzy pedagogickej dokumentácie, analýzy produktov detských činností /portfólia detí,/ pedagogickými pozorovaniami – hospitáciami.
Na hodnotenie učiteľa a jeho personálnej práce sme si stanovili nasledujúce kritéria:

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k žiakom:    

•    vie diagnostikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa,
•    vie motivovať dieťa k učeniu
•    rozvíja vyššie úrovne poznávania detí, logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, tvorivosť,
•    rozvíja personálne zručnosti dieťaťa (samostatnosť, zodpovednosť, sebadôveru, sebahodnotenie, sebaúctu, sebamotiváciu...)
•    rozvíja sociálne zručnosti dieťaťa (spoluprácu, empatiu, vzájomnú pomoc, komunikáciu...)
•    pristupuje k dieťaťu individuálne, pomáha deťom so špeciálnymi potrebami,
•    rešpektuje názory detí, podporuje ich vyjadrovanie

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k edukačnému procesu:

•    vie určiť edukačné ciele vo väzbe na učebné osnovy,
•    vie určiť učebné ciele orientované na dieťa,
•    vie vybrať obsah edukácie, metódy, formy a ostatné prostriedky edukácie v náväznosti na zvolené ciele,
•    využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia,
•    dodržiava pravidlá hodnotenia dieťaťa,
•    vie určiť kritériá hodnotenia a sumatívne hodnotiť dieťa,
•    vytvára dobrú klímu v triede,
•    vie riešiť konflikty v triede,
•    je deťmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k sebarozvoju:

•    dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchovno-vzdelávací proces a vlastné správanie, pozná svoje silné a slabé stránky,
•    darí sa mu efektívne komunikovať s rodičmi detí,
•    vie komunikovať s inými organizáciami a okolím školy,
•    dokáže plánovať svoj profesijný rast,
•    absolvuje rôzne formy kontinuálneho profesijného vzdelávania s cieľom zlepšovať edukáciu,
•    dokáže nové vedomosti a zručnosti v škole imlementovať prostredníctvom metodického združenia alebo predmetovej komisie,
•    vie pracovať v tíme, podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácií v škole,
•    podieľa sa na tvorbe alebo realizácii projektov,

Kritéria hodnotenia učiteľa vo vzťahu k normám a pracovnému
správaniu:

•    vedie správne pedagogickú dokumentáciu,
•    dodržiava zákonník práce, vnútorný pracovný poriadok školy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovný čas...,
•    zúčastňuje sa pracovných a pedagogických porád,
•    dosahuje dobré výsledky so žiakmi v súťažiach a olympiádach,
Pri autoevalvácii sa zameriavame na:

•    hodnotenie školského vzdelávacieho programu / 1x ročne /,
•    hodnotenie vzdelávacích stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti / týždenne, každou učiteľkou na jednotlivých triedach, v plánoch VVČ /
•    hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania / hospitácie, polročné triedne hodnotenie /,
•    hodnotenie podmienok výchovy a vzdelávania / vrátane klímy a kultúry MŠ, spolupráce MŠ s rodinou a inými inštitúciami /, náhodilo formou ankiet, rozhovorov s učiteľkami,
•    hodnotenie kvality riadenia / 1x ročne /

Sebahodnotenie edukačnej aktivity v týždňových plánoch VVČ robíme na základe týchto kritérií:

-    pokúsiť sa zhodnotiť celkovú úroveň edukačnej aktivity
-    dosiahla som v edukačnej aktivite ciele, ktoré som si stanovila?
-    čo deti získali, čo sa naučili?
-    boli stanovené ciele edukačnej aktivity v súlade so školským vzdelávacím programom?
-    či tématické celky vyhovovali, ktoré sa nerealizovali a prečo, ako sa rozvinul projekt ďalej, o čo bol obohatený?
-    diferencovala som úlohy a činnosti s ohľadom na individuálne a vekové osobitosti detí?
-    vytvorila som pozitívnu atmosféru v edukačnej aktivite?
-    zadávala som v edukačnej aktivite úlohy, ktoré si vyžadovali tvorivé a divergentné riešenia?
-    poskytla som priestor pre deti k vyjadreniu hodnotových, názorových a emocionálnych postojov?
-    vytvorila som deťom podmienky na rozvíjanie pohybových schopností, manipulačných a sebaobslužných zručností?
-    poskytla som deťom spätnú väzbu na ich výkon s vyjadrením pokroku?
-    poskytla som deťom priestor na zhodnotenie vlastných výkonov?
-    čo sa mi najviac podarilo, bolo zaujímavé a prečo?
-    čo sa mi nepodarilo, a prečo?
-    čo by som zmenila, doplnila vo svojom konaní, ak by sa edukačná aktivita mala opakovať ?

Hodnotenie nepedagogických zamestnancov:

Pre hodnotenie nepedagogických zamestnancov sme stanovili nasledovné kritériá:
•    hospodárne využívanie energií a čistiacich prostriedkov,
•    starostlivosť o údržbu školských interiérov, a exteriérov,
•    milý a láskavý vzťah k deťom,
•    propagácia dobrého mena školy,
•    dodržiavanie prevádzkového poriadku,
•    celkové dodržiavanie pracovnej náplne,

M/ POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV.

Vo všeobecnosti naše ciele v tejto oblasti budú zamerané na skvalitňovanie profesijných kompetencií učiteľa, najmä na kvalitu jeho:

•    odborných kompetencií ( poznanie teórie predškolskej výchovy ),
•    psychodidaktických kompetencií ( vytváranie priaznivej atmosféry počas výchovno-vzdelávacej činnosti, odborné riadenie učenia sa detí atď. ),
•    komunikatívnych kompetencií ( vo vzťahu k deťom, kolegom, rodičom atď. ),
•    organizačných kompetencií ( plánovanie / projektovanie vlastnej pedagogickej činnosti, systematickosť práce atď. ),
•    diagnostických a intervenčných kompetencií (dôsledné poznanie štádií vývinu dieťaťa a rozvojových potencionalít detí, schopnosť voliť najúčinnejšie „šité na mieru pre každé dieťa individuálne“ atď.),
•    sebareflexívnych kompetencií ( umožňujú zamýšľať sa nad vlastnou pedagogickou činnosťou nachádzať a uplatňovať zmeny v postupoch, prístupoch atď. )

Konkrétne rozvíjanie týchto kompetencií sú rozpracované a každoročne aktualizované v ročnom pláne.
Systém v ročnom pláne  sa zameria na :

•    motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijných spôsobilostí,
•    udržiavanie a zvyšovanie odborných kompetencií učiteľov,
•    sprostredkovanie najnovších poznatkov ( inovácií ) z didaktiky, pedagogiky a príbuzných vied,
•    prípravu pedagogických zamestnancov na prácu s videotechnikou, výpočtovou technikou, multimediálnou technikou a pod.,
•    zhromažďovanie rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej praxe, podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov,
•    sprostredkúvanie aktuálnych odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému,

UČEBNÉ OSNOVY

Učebné osnovy našej materskej školy majú programovú funkciu ( určujú rozsah ), orientačnú funkciu (upravujeme a dopĺňame ich podľa vopred stanovených podmienok ), ale majú zároveň normatívnu funkciu, (sú záväzné pre všetkých učiteľov našej materskej školy).

Učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno-vzdelávacej činnosti. Vypracuvávame ich najmenej v rozsahu ustanovenom štátnym vzdelávacím programom a sú v súlade vzdelávacími štandardmi.

Keď sme stanovovali obsahové celky a témy k týmto celkom, mali sme na zreteli hlavne naše zameranie, aby sa témy s rozšírujúcimi poznatkami opakovali, a aby tak deti mali možnosť preopakovať získané poznatky, prípadne ich rozšíriť o nové vedomosti.

Naše učebné osnovy sme rozdelili do 10 – tich obsahových celkov. Každý tento obsahový celok ďalej rozčleňujeme na témy podľa počtu týždňov v mesiaci.

Súčasťou učebných osnov sú aj špecifické ciele, ktoré sa  neobjavia v žiadnom obsahovom celku, ale sú uvedené na začiatku učebných osnov ako ciele, ktoré sa plnia každodenne, priebežne počas celej dochádzky dieťaťa do materskej školy. Sú to ciele zamerané na utvárania, rozvíjanie a upevňovanie:

-         kultúrnych, hygienických, stravovacích a spoločenských návykov detí,

-         zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou detí pri obliekaní a vyzliekaní,

-         zručností v rozvíjaní hier a hrových činností,

-         priateľských vzťahov detí v hrách a hrových činnostiach.

K takýmto cieľom patria špecifické ciele:

 • zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.) a návyky správneho stolovania (jesť príborom, udržiavať čistotu pri jedle, atď.),
 • predstaviť sa menom a priezviskom,
 • prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších osôb,
 • pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc,
 • rozhodovať sa pre určitú činnosť,
 • nadviazať verbálny a neverbálny kontakt s inými deťmi a dospelými,
 • predstaviť seba a svojho kamaráta,
 • pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda) bez strachu a zábran,
 • otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka,
 • citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť,
 • prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.),
 • vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí,
 • zapojiť ba aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania tradícií,
 • prejavovať radosť z hry,
 • zapojiť ba do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej,
 • chápať rôznorodosť hier,
 • začať, rozvíjať a dokončiť hru,
 • uplatňovať tvorivosť v hre,
 • plánovať, realizovať a hodnotiť hru,
 • kontrolovať pri pohybe svalové napätie,
 • prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu,
 • zachovávať v pracovných a technických činnostiach návyky poriadku a čistoty,
 • využívať koordináciu zraku a ruky,
 • rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať stav zdravia a stav choroby,
 • uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenksých pravidiel,
 • rozdeliť sa ,obdarovať niekoho a pomôcť inému,
 • kresliť, maľovať a modelovať v rôznych polohách

Poradie tém určených v konkrétnom obsahovom celku naše pani učiteľky nemusia striktne dodržiavať v každej triede / nakoľko to nedovoľuje materiálno-technické vybavenie MŠ a taktiež z dôvodu efektívneho a dostatočného uplatnenia učebných pomôcok počas trvania celého týždňa. To znamená, že v rámci jedného obsahového celku sa môžu v konkrétnych týždňoch realizovať témy v rôznom poradí. Učiteľky majú možnosť v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti naplánovať si toľko cieľov z učebných osnov ku konkrétnej téme (samozrejme v operacionalizovanej podobe ) koľko potrebujú, resp. koľko im vyhovuje, avšak všetky špecifické ciele naplánované v danom obsahovom celku sa musia splniť.

Na sprehľadnenie orientácie sme 3 vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa vyznačili v jednotlivých mesiacoch farebne (do tabuľky) a to nasledovne:

1. perceptuálne motorická oblasť 

2. kognitívna oblasť 

3. sociálno emocionálna oblasť 

V učebných osnovách sú ku každému obsahovému celku spracované úlohy a ciele zamerania našej materskej školy, teda úlohy environmentálneho zamerania, úlohy regionálno-kultúrneho zamerania a zdravotného zamerania.

UČEBNÉ OSNOVY – OBSAHOVÉ CELKY

ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

mesiac

Obsahové celky

Témy

IX.

Doma a v materskej škole

Vitajte v materskej škole

Nie som tu sám

Cesta a bezpečnosť

Babie leto

My sme zdravá škola

X.

Farebná jeseň

Rastliny a plody jesene

Život v lese

Z truhlice starej mamy

Jeseň na poli

XI.

Keď padá lístie

Počasie a oblečenie na jeseň

Moje telo, moje zdravie

My sme malí ochranári

Cesta nie je ihrisko

XII.

Adventný čas

Keď chodí otec s mamou do práce

Príď Mikuláš

Tešíme sa na Vianoce

Sviatky lásky a pokoja

I.

Pani zima kraľuje

Zimné športy

V zdravom tele zdravý duch

Noc je dlhá, deň je krátky

Príroda spí, zvieratká v zime

II.

Hráme sa na školu

Čarovná ceruzka

Fašiangy a karnevaly

Tradičné remeslá a materiály

Vesmír a Zem, neživá príroda

III.

Kniha je môj priateľ

Moja obec

Prebúdzanie zvierat zo zim.spánku

Urobme si vlastnú knihu

Chránime si svoje zdravie

Doprava na dedine a v meste

IV.

Jarné prebúdzanie

Veľká noc prichádza…

Tajomstvo vajíčka

Apríl – mesiac lesov

Snežienôčka drobnučká

V.

Máj, máj, máj, zelený

Moja zlatá mamička

Moja rodina

Strom a jeho tajomstvá

Máj zelený, pod oblôčkom sadený

VI.

Šťastné deti, šťastná zem

Lúče letného slnka

Morský svet

Exotické zvieratá

Bezpečne počas prázdnin

Hurá na prázdniny


MESIAC: SEPTEMBER

Obsahový celok: DOMA A V MATERSKEJ ŠKOLE

 

Podtémy:   VITAJTE V MATERSKEJ ŠKOLE

NIE SOM TU SÁM

CESTA A BEZPEČNOSŤ

BABIE LETO

MY SME ZDRAVÁ ŠKOLA

 

Špecifické ciele:

1. Uvedomovať si rozdiely medzi domovom a materskou školou, prehlbovať si pozitívny vzťah k domovu a utvárať pozitívny vzťah k materskej škole .

2. Správať sa uvoľnene a nenútene, vyjadrovať radosť v kontakte s inými deťmi.

3. Prakticky uplatňovať základné pravidlá správania sa na ulici a na vozovke.

4. Úmerne rozumovým schopnostiam chápať význam prírody pre život ľudí, a utvárať silný citový vzťah k živej a neživej prírode.

5. Postupne si utvárať pozitívny vzťah k stravovacím a hygienickým návykom, mať pozitívny postoj ku konzumácii zdravých potravín.

Tématický

okruh

Špecifické ciele

Kompetencie

Obsahový

štandard

Ja som

- orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe,)

psychomotorické

-orientácia v  priestore

Ja som

 

- dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných,

sociálne

-pravidlá, rešpektovanie a spolupráca

Ja som

- orientovať sa v tesnej blízkosti domova a materskej školy,

psychomotorické

-orientácia v bezprostrednom okolí domova a MŠ

Ja som

- prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,

psychomotorické

osobnostné

-ľudské telo

Ja som

- poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny,

kognitívne

učebné

-zdravé potraviny

Ja som

- zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť,

učebné

kognitívne

-bezpečnosť cestnej premávky

Ja som

- uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných detí v skupine,

sociálne

osobnostné

-základné pravidlná kultúrneho správania

Ja som

- vedieť predstaviť seba a svojho kamaráta,

sociálne

- kontakt v komunikáciii

Ľudia

- dodržiavať pravidlá hudobno-pohybových hier,

učebné

-pravidlá v hudobno-pohybových hrách

Ľudia

- priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách,

kognitívne

učebné

-farby a ich rozmanitosť

Ľudia

- poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa mieta pohybu ( zem, voda, vzduch ),

kognitívne

učebné

-dopravné prostriedky

Ľudia

- priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií ( farba, tvar, veľkosť ),

kognitívne

-priraďovanie, triedenie a usporadúvavanie

Ľudia

- zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií,

učebné,

kognitívne

-plošná a priestorová tvorivoať

Ľudia

- počúvať s porozumením,

komunikatívne

-počúvanie s porozumením

Ľudia

- reagovať neslovne na otázky a pokyny,

kognitívne

-neslovné reakcie

Ľudia

- rozlíšiť pozitívne i negatívne emócie druhých osôb,

sociálne

-orientácia v emóciách iných

Ľudia

- vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných,

osobnostné

sociálne

-riešenie konfliktov

Príroda

- zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia,

psychomotorické

kognitívne

-pohyv v prírode a otužovanie

Príroda

- rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia,

kognitívne

-ročné obdobia

Príroda

- zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody,

sociálne, učebné

-význam prírodného prostredia

Príroda

- poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody,

učebné, kogn..

-neživá a živá príroda

Príroda

- hodnotiť prírodné prostredie,

kognitivne

-hodnotenie prírodného  prostre.

Kultúra

- pohotovo reagovať na zmenu tempa hodobného sprievodu,

psychomotorické

-reakcie na zmenu tempa hudby

Kultúra

- vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom,

psychomotorické

-pohybové stvárnenie charakteru hudby

Kultúra

- pomenovať miesto svojho bydliska,

kognitívne, učebné

-bydlisko

Kultúra

- rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára,

učebné

-rytmizácia piesní a riekaniek

Kultúra

- vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch,

učebné

-vyjadrenie charak. piesne na hud.nástr.

Kultúra

- experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvoriv variácie,

učebné

-experimentovanie s farbami

Kultúra

- kresliť, maľovať modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému,

učebné

psychomotorické

-kreslenie, maľovanie a model.

Kultúra

- prejaviť záujem o knihy, o písmená, číslice,

informačné

-knihy,písmená, číslice

Kultúra

- zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.,

učebné

-prednes literárnych útvarov

 

Ciele a úlohy environmentálneho zamerania

 • pojem : separácia odpadu, pozorovať nádoby na separáciu, a vyskúšať separáciu prakticky s nádobami umiestnenými pred budovou obecného úradu,
 • vyhľadávať miesta znečistenia v blízkom okolí, zaujať k tomu odmietavé stanovisko,
 • poznávať pojem pôda, (pozorovať ju, živočíchov v nej, spoznávať, čo chráni a vyživuje pôdu

 

Ciele a úlohy regionálneho a kultúrneho zamerania

 • spoznávať historické a cirkevné  budovy v obci Jamník, vedieť ich pomenovať, poznávať ich význam a spôsob využitia ( i z historického hľadiska )

 

Ciele a úlohy zdravotného zamerania

 • nadviazanie prvého kontaktu a zoznámenie sa,
 • priblížiť deťom zápory a klady bodavého hmyzu – naučiť deti rozoznávať hmys na základe vzhľadu a vlastností – prevencia proti bodnutiu hmyzom

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • turistická vychádzka do najbližšieho okolia,
 • grafomotorické cvičenia,
 • kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie,
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami,
 • recitovanie básní,
 • spevácke a hudobné činnosti,
 • pracovné činnosti v školskej záhrade spojené so starostlivosťou o okolie,
 • dramatizácia rozprávky Pod hríbom,
 • hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie piesní Lezie ježko,
 • hry s pexesom, pracovné činnosti,
 • hry s puzzle, obrázky zvieratiek,
 • ekohry, zbieranie prírodného materiálu,
 • vychádzka na lúku,
 • počúvanie príbehu z CD nahrávky,
 • námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry,
 • počúvanie hudby- zvuky vtákov a hmyzu,
 • obrázkové čítanie – maľované čítanie,
 • zostrojovanie knihy,
 • prezeranie DVD nahrávok o zvieratkách a ich ochrane

 

Metódy predprimárneho vzdelávania

 • metódy slovné ( rozprávanie, vysvetľovanie, opis, výklad, rozhovor, dialóg, brainstorming, práca s knihou obrazovým a ilustračným materiálom – kresba, obraz, mapa, schéma ),
 • metódy zážitkového učenia, priameho pozorovania javov,
 • metódy inscenačné ( hra, dramatizácia ),
 • metódy názorno-demonštratívne ( pozorovanie predmetov a javov, ukazovanie a popis predmetov, predvádzanie činností ),
 • metódy manipulačné, konštruktívne  ( montážne a demontážne činnosti, manipulovanie s predmetmi, skladanie a rozkladanie, analýza, systéza ),
 • metódy prektickej činnosti ( práca s papierom, textilom, drevom, ),
 • metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác ( inštruktáž, kombinovaná metóda, vrátane vysvetľovania, predvádzania a vlastného nácviku činností ),
 • metódy laboratórne, bádateľské a výskumné ( experiment, pokusy, priame pozorovanie, samostatné uvažovanie, meranie, váženie, používanie nástrojov a prístrojov ),
 • metódy grafickej  a výtvarnej činností,
 • metódy aplikačné,
 • metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí,
 • metóda hry,
 • metóda opakovania,
 • metóda motivačná,
 • práca s knihou
 • riešenie problémovej situácie
 • metóda heuristická ( metóda objavovania )

Učebné zdroje

 • pracovné pracovné zošity Písanka predškoláka,
 • výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál,
 • detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklópédie, príbehy zo života detí, kniha Detským srdiečkam
 • detské záhradné pracovné náradie,
 • pexeso – pracovné činnosti,
 • puzzle – obrázky vtákov a hmyzu,
 • magnetofón, kazety so zvukmi vtákov a hmyzu,
 • detské hudobné nástroje orfowho inštrumentára,
 • odborná literatúra,
 • ľudové kroje, predmety, fotografie,
 • bábky, makety,
 • obrázkovo-pojmová mapa, pravidlá správania sa v triede,
 • plošné farebné geometrické tvary,
 • molitanová stavebnica rôznych geometrických tvarov

MESIAC: OKTÓBER

Obsahový celok: FAREBNÁ JESEŇ  

 

Podtémy:   RASTLINY A PLODY JESENE

ŽIVOT V LESE

Z TRUHLICE STAREJ MAMY

JESEŇ NA POLI

 

Špecifické ciele:

1. Pozorovať, poznávať, rozlišovať plody jesene. Získavať praktické skúsenosti viažúce sa s jesenným obdobím (zber ovocia, zemiakov, húb ). Charakterizivať jesenné ročné obdobie opisom typických znakov.

2. Utvárať si citový vzťah k prírode a starostlivosti o prírodu ( utvárať základy environmentálneho cítenia ). Na základe teoretických a praktických skúseností objaviť rôzne druhy rastlinstva a živočíšstva lesa s ohľadom na ročné obdobia.

3. Rozlišovať a pomenovať jednotlivých členov rodiny a orientovať sa v príbuzenských vzťahoch. Intuitívne chápať rodinu jako miesto istoty, bezpečia a lásky. Vedieť obdarovať svojich najbližších - starých rodičov.

4. Pozorovať, rozlišovať, vymenovať a opísať pracovné činnosti ľudí v jesennom období ( na poli, v záhrade ) a zdôvodniť význam tejto práce vo všeobecnosti.

 

Tématický

okruh

Špecifické ciele

Kompetencie

Obsahový štandard

Ja som

- vykonávať pravidelne pohybové aktivity,

psychomotorické

-základné lokom. pohyby

Ja som

- zhodnotiť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami ( strihať, lepiť, tvarovať materiál atď. ) uplatňovať při tom technickú tvorivosť,

kognitívne, učebné

-práca s rôznym materiálom, pracovné techniky a technická tvorivosť

Ja som

- zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantácie a podľa predlohy,

psychomotorické kognitívne, učebné

- technická tvorivosť

Ja som

- sedieť správne a dodržiavať sklon papiera při kreslení na stole,

psychomotorické

-grafomotorika vizuomotorika

Ja som

- kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo,

psychomotorické

-grafomotorika a základné gr. tvary

Ja som

- graficky znázorňovať motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu ( kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie ), zápästia ( vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky ) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo ),

psychomotorické

-vizuomotorika,gra-fomotorika a základné grafické tvary

Ja som

- rozlíšiť a pomenovať členov rodiny,

ksognitívne,učebné

- rodina a jej členovia

Ja som

- zaujať postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,

sociálne, komunikatívne

-postoje k členom rodiny

Ja som

- obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu,

sociálne komunikatívne

-sebaregulácia,roz-hodovanie sa a sebarozhodovanie

Ja som

- rozlišovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu,

komunikatívne

-základné pravidlá kultúrneho správania

Ja som

- vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny,

komunikatívne

-pasívna a aktívna slovná zásoba

Ľudia

- zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno-pohybovej hre,

psychomotorické

-súlad pohybu, hudby a textu hry

Ľudia

- poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité ľudské činnosti,

kognitívne, učebné, informačné

-ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie

Ľudia

- uplatniť na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických produktoch,

kognitívne, učebné informačné

-farby,farebná rozmanitosť

Ľudia

- určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine,

kognitívne, učebné

-základné počtové úkony v rade 1 do 10

Ľudia

- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré pristorové geometrické tvary,

kognitívne, učebné, informačné

-rovinné a priestorové geometrické tvary

Ľudia

- reagovať slovne na jednoduché otázky buď jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou,

komunikatívne

-počúvanie s porozumením

Ľudia

- rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému,

sociálne

-delenie pomoc a obdarovanie

Ľudia

- komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov,

komunikatívne

-otvorená komunikácia

Ľudia

- zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva,

sociálne

-základné empatie

Príroda

- využívať na pohyb rôzne pomôcky,

psychomotorické

-pohyb s rôznymi pomôckami

Príroda

- prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník

psychomotorické, kognitívne

-výtvarná, pracovná a technická tvorivosť

Príroda

- poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy,

kognitívne, učebné, informačné

-zvieratá, živočíchy a domáce zvieratá

Príroda

- poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat,

kognitívne, učebné

-zvieratá a živočíchy

Príroda

- poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich odlišnosti,

kognitívne, učebné, informačné

-stromy a kríky

Príroda

- vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé,

kognitívne, učebné,

-huby

Príroda

- poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím,

kognitívne, učebné

-počasie

Kultúra

- vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť, atď.

kognitívne, učebné

-hračky a predmety

Kultúra

- overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je veľký a rozmanitý ( pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď. ),

informačné, kognitívne, učebné

-veľkosť a rozmanitosť světa

Kultúra

- spievať v rozsahu kvinty ( c l – g l ) – sexty ( relatívne intonačne čisto ), v prípade hudobného nadania aj v rozsahu oktávy ( c l – c 2 ) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou tématikou,

učebné

-spev piesní

Kultúra

- stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami,

učebné,

-umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby

Kultúra

- kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho materiálu

psychomotorické, učebné, kognitívne

-kreslenie, maľovanie a výtvarné techniky

Kultúra

- používať tvorivo rôzne výtvarné techniky,

učebné, kognitívne

-výtvarné techniky

Kultúra

- reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky

učebné, kognitívne

-voľná reprodukcia literárnych textov

 

Ciele a úlohy environmentálneho zamerania

 • pozorovať a poznávať zmeny na kríkoch a stromoch – jako ba menia kríky a stromy – sfarbenie, štruktúra listov, zber listov, lisovanie
 • pozorovať odlietanie vtáctva do teplých krajov,
 • poznávať plody jesene – nájsť jesenných „škriatkov“
 • pozorovať kolobeh organickej hmoty – vyhodené odpady z domova zakopať do pôdy ( jablko – igelit ) a po čase pozorovať zmeny
 • upratovanie lístia na školskom dvore

 

Ciele a úlohy regionálneho a kultúrneho zamerania

 • mesiac úcty k starším , obdarovať starých rodičov darčekom
 • výstavka starožitností a starožitných fotiek,

 

Ciele a úlohy zdravotného zamerania

 • naučiť deti opatrnosti v hrách na otvorených priestranstvách – vedieť poskytnúť prvú pomoc pri krvácaní na koleni a lakti
 • vystríhať ba před spotrebičmi, ktoré by mohli byť nebezpečné z hľadiska popálenín

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • turistická vychádzka do najbližšieho okolia,
 • grafomotorické cvičenia,
 • kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie,
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami,
 • recitovanie básní,
 • spevácke a hudobné činnosti,
 • pracovné činnosti v školskej záhrade spojené so starostlivosťou o okolie,
 • dramatizácia rozprávky Pod hríbom,
 • hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie piesní Lezie ježko,
 • hry s pexesom, pracovné činnosti,
 • hry s puzzle, obrázky zvieratiek,
 • ekohry, zbieranie prírodného materiálu,
 • vychádzka na lúku,
 • počúvanie príbehu z CD nahrávky,
 • námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry,
 • počúvanie hudby- zvuky vtákov a hmyzu,
 • obrázkové čítanie – maľované čítanie,
 • zostrojovanie knihy,
 • prezeranie DVD nahrávok o zvieratkách a ich ochrane

 

Metódy predprimárneho vzdelávania

 • metódy slovné ( rozprávanie, vysvetľovanie, opis, výklad, rozhovor, dialóg, brainstorming, práca s knihou obrazovým a ilustračným materiálom – kresba, obraz, mapa, schéma ),
 • metódy zážitkového učenia, priameho pozorovania javov,
 • metódy inscenačné ( hra, dramatizácia ),
 • metódy názorno-demonštratívne ( pozorovanie predmetov a javov, ukazovanie a popis predmetov, predvádzanie činností ),
 • metódy manipulačné, konštruktívne  ( montážne a demontážne činnosti, manipulovanie s predmetmi, skladanie a rozkladanie, analýza, systéza ),
 • metódy prektickej činnosti ( práca s papierom, textilom, drevom, ),
 • metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác ( inštruktáž, kombinovaná metóda, vrátane vysvetľovania, predvádzania a vlastného nácviku činností ),
 • metódy laboratórne, bádateľské a výskumné ( experiment, pokusy, priame pozorovanie, samostatné uvažovanie, meranie, váženie, používanie nástrojov a prístrojov ),
 • metódy grafickej  a výtvarnej činností,
 • metódy aplikačné,
 • metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí,
 • metóda hry,
 • metóda opakovania,
 • metóda motivačná,
 • práca s knihou
 • riešenie problémovej situácie
 • metóda heuristická ( metóda objavovania )

Učebné zdroje

 • pracovné pracovné zošity Písanka predškoláka,
 • výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál,
 • detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklópédie, príbehy zo života detí, kniha Detským srdiečkam
 • detské záhradné pracovné náradie,
 • pexeso – pracovné činnosti,
 • puzzle – obrázky vtákov a hmyzu,
 • magnetofón, kazety so zvukmi vtákov a hmyzu,
 • detské hudobné nástroje orfowho inštrumentára,
 • odborná literatúra,
 • ľudové kroje, predmety, fotografie,
 • bábky, makety,
 • obrázkovo-pojmová mapa, pravidlá správania sa v triede,
 • plošné farebné geometrické tvary,
 • molitanová stavebnica rôznych geometrických tvarov

 

MESIAC: NOVEMBER

Obsahový celok: FAREBNÁ JESEŇ  

 

Podtémy:   POČASIE A OBLEČENIE NA JESEŇ

MOJE TELO, MOJE ZDRAVIE

MY SME MALÍ OCHRANÁRI

CESTA NIE JE IHRISKO

 

Špecifické ciele:

1. Pozorovať, porovnávať, rozlišovať hlavné znaky jednotlivých ročných období vzhľadom na počasie a jeho vplyv na obliekanie sa ľudí. Na základe priamych zážitkov poznávať účinky dažďa, slnka, vetrra. Poznať význam niektorého počasia z hľadiska užitočnosti pre prírodu.

2. Poznávať, pomenovať a rozlišovať časti ľudského tela a poznať ich funkciu. Utvárať elementárne predstavy o vnútorných orgánoch. Pracovať s projektom „Evička nám ochorela“.

3. Postupne sa stávať citlivejších voči prejavom ohrozenia a ničenia prírody a ochraňovať prírodu jako dôležitú súčasť životného prostredia.

4. Pozorovať, reagovať, zdôvodňovať a dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti na vozovke ( jako chodec ). Rozlišovať, opisovať a pomenovať najznámenšie dopravné značky pre chodcov. Opísať a zdôvodoniť starostlivosť polície o bezpečnosť cestnej premávky.


Tématický celok

Špecifické ciele

Kompetencie

Obsahový štandard

Ja som

- pohybovať sa okolo osi vlastného tela ( prevaly, obraty, kotúle ),

psychomotorické

-základné lokomočné pohyby

Ja som

- zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám,

psychomotorické

-pohyb jako prostriedok uplatňovania zdravia

Ja som

- zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.) uplatňovať při tom technickú tvorivosť,

kognitívne, učebné

-práca s rôznym materiálom, pracovné techniky, technická tvořivost

Ja som

- kresliť veľkými grafickými pohybmi,

psychomotorické

-grafomotorika

Ja som

- vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré životne dôležité orgány ( srdce, pľúca a prípadne aj mozog ),

psychomotorické, učebné, kognitívne

-ľudské telo

Ja som

- aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy ( s uplatnením rôznych výtvarných a pracovných techník ),

psychomotorické, učebné, kognitívne, informačné

-umelecké stvárnenie ľudskej postavy

Ja som

- uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami ( odmietnuť sladkosti od neznámych osôb, vnímať to jako nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ),

kognitívne, učebné

-možnosti poškodenia zdravia,zásady ochrany vlastného zdravia

Ja som

- rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia při zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi, napr. s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi, chemikáciami, čistiacimi prostriedkami, elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi prírodninami,

psychomotorické, učebné, kognitívne

-ochrana proti drogám, možnosti poškodenia zdravia, zásady ochrany vlastného zdravia

Ja som

- poznať základné dopravné značky,

kognitívne, učebné, informačné

-bezpečnosť cestnej premávky

Ja som

- komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity

komunikatívne, sociálne

-komunikácia emócii

Ja som

- prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba a druhých,

sociálne, psychomotorické

-sebaregulácia

Ja som

- používať spisovnú podobu materinského jazyka,

komunikatívne

-spisovná reč

Ja som

- uplatňovať schopnosti analyticko-syntetických hier a činností so slovami,

kognitívne, učebné

-analyticko-syntetické činnosti so slovami

Ľudia

- hudobno-dramaticky stvárniť textovú časť hry,

kognitívne, učebné

-súlad pohybu,hudby a textu hry

Ľudia

- poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu ( zem, voda, vzduch ),

kognitívne, učebné, informačné

-dopravné prostředky

Ľudia

- vykonať jednoduché operácie v číselnom rade o 1 do 10 ( v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami ),

kognitívne, učebné, informačné

-základné počtové úkony v číslenom rade od 1-10

Ľudia

- komunikovať jednoduchými vetmými konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku

komunikatívne,

-pasívna a aktívna slovná zásoba, spisovná podoba jazyka

Ľudia

- nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom/deťmi, dohodnúť sa na kompromise,

komunikatívne, sociálne,

-riešenie kontaktov

Ľudia

- prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť, projateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory,

komunikatívne, sociálne

-akceptácia názorovej odlišnosti

Ľudia

- hodnotiť a rozlíšiť pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií,

komunikatívne, sociálne

-rozmanitosť ľuds.vlastností, základy empatie

Príroda

- pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými prekážkami,

psychomotorické

-pohyb s rôznymi pomôckami

Príroda

- prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,

kognitívne, učebné, informačné

-ochranárskej postoje k prírode

Príroda

- rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich,

kognitívne, učebné, informačné

-ochranárskej postoje k prírode

Kultúra

- rytmizovať samostatne hrou na telo 2 / 4, 3 / 4 takt při rôznych postojoch, chôdzi, behu,

Psychomotorické

-rytmizácia hrou na telo při postojích, chôdzi a behu

Kultúra

- uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácií podľa hudby

psychomotorické

-tanec a pohybová improvizácia

Kultúra

- orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov,

kognitívne, učebné, informačné

-časové vzťahy

Kultúra

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania světa, príp. zážitky z návštevy zahraničia

kognitívne, učebné, informačné

-umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania světa

Kultúra

- spievať v rozsahu kvinty ( c l – g l ) – sexty ( relatívne intonačne čisto ), v prípade hudobného nadania aj v rozsahu oktávy ( c l – c 2 ) s rodosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou tématikou,

kognitívne, učebné,

-spev piesní

Kultúra

- počúvať detské hudobné skladby s citovým zaangažovaním,

sociálne

-počúvanie piesní a hudby

Kultúra

- pokryť celú plochu  rozmanitými farbami,

učebné, kognitívne

-výtvarná tvořivost, kreslenie, maľovanie, techniky

Kultúra

- vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel,

učebné, kognitívne

-hodnotiace postoje k uměleckým dielam

Kultúra

- vnímať s citovým zaangažovaním bábkové divadlo a iné detské divadlo ( činohru, spevohru ),

kognitívne, učebné

-detská, ľudová a autorská poézia a próza

Kultúra

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami ( výtvarne, hudobne, dramaticky, thudobno-dramaticky ) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla,

psychomotorické, kognitívne, učebné

-umelecké stvárnenie obsahu literárních a dramatických diel

 

Ciele a úlohy environmentálneho zamerania

 • pozorovať a poznávať, čo sa zmemnilo v počasí – určovať silu a směr vetra, počúvať jeho zvuky, napodobňovať – pozorosvať pohyb oblakov, vyrobiť si šarkana a púšťanie šarkanov
 • prebúdzať environmentálne stenie a elementárne ochranárske postoje

 

Ciele a úlohy regionálneho a kultúrneho zamerania

 • výroba adventního venca, rozprávanie sa o advente, čítanie príbehov
 • vnímať tradicie Sviatka všetkých svätých, a sviatku Pamiatky zosnulých

 

Ciele a úlohy zdravotného zamerania

 • prevencia proti prechladnutiu – stravovanie, oblečenie, otužovanie, zvýšenie imunity – zásady správania sa počas choroby
 • vyzdvihnutie důležitosti zrakového orgánu a zraku – diskusia o potrebe nosenia okuliakov, dalekozrakost, krátkozrakosť – pochopenie pre deti, ktoré nosia okuláre, a tolerancia

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • turistická vychádzka do najbližšieho okolia,
 • grafomotorické cvičenia,
 • kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie,
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami,
 • recitovanie básní,
 • spevácke a hudobné činnosti,
 • pracovné činnosti v školskej záhrade spojené so starostlivosťou o okolie,
 • dramatizácia rozprávky Pod hríbom,
 • hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie piesní Lezie ježko,
 • hry s pexesom, pracovné činnosti,
 • hry s puzzle, obrázky zvieratiek,
 • ekohry, zbieranie prírodného materiálu,
 • vychádzka na lúku,
 • počúvanie príbehu z CD nahrávky,
 • námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry,
 • počúvanie hudby- zvuky vtákov a hmyzu,
 • obrázkové čítanie – maľované čítanie,
 • zostrojovanie knihy,
 • prezeranie DVD nahrávok o zvieratkách a ich ochrane

 

Metódy predprimárneho vzdelávania

 • metódy slovné ( rozprávanie, vysvetľovanie, opis, výklad, rozhovor, dialóg, brainstorming, práca s knihou obrazovým a ilustračným materiálom – kresba, obraz, mapa, schéma ),
 • metódy zážitkového učenia, priameho pozorovania javov,
 • metódy inscenačné ( hra, dramatizácia ),
 • metódy názorno-demonštratívne ( pozorovanie predmetov a javov, ukazovanie a popis predmetov, predvádzanie činností ),
 • metódy manipulačné, konštruktívne  ( montážne a demontážne činnosti, manipulovanie s predmetmi, skladanie a rozkladanie, analýza, systéza ),
 • metódy prektickej činnosti ( práca s papierom, textilom, drevom, ),
 • metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác ( inštruktáž, kombinovaná metóda, vrátane vysvetľovania, predvádzania a vlastného nácviku činností ),
 • metódy laboratórne, bádateľské a výskumné ( experiment, pokusy, priame pozorovanie, samostatné uvažovanie, meranie, váženie, používanie nástrojov a prístrojov ),
 • metódy grafickej  a výtvarnej činností,
 • metódy aplikačné,
 • metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí,
 • metóda hry,
 • metóda opakovania,
 • metóda motivačná,
 • práca s knihou
 • riešenie problémovej situácie
 • metóda heuristická ( metóda objavovania )

Učebné zdroje

 • pracovné pracovné zošity Písanka predškoláka,
 • výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál,
 • detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklópédie, príbehy zo života detí, kniha Detským srdiečkam
 • detské záhradné pracovné náradie,
 • pexeso – pracovné činnosti,
 • puzzle – obrázky vtákov a hmyzu,
 • magnetofón, kazety so zvukmi vtákov a hmyzu,
 • detské hudobné nástroje orfowho inštrumentára,
 • odborná literatúra,
 • ľudové kroje, predmety, fotografie,
 • bábky, makety,
 • obrázkovo-pojmová mapa, pravidlá správania sa v triede,
 • plošné farebné geometrické tvary,
 • molitanová stavebnica rôznych geometrických tvarov

MESIAC: DECEMBER

Obsahový celok: ADVENTNÝ ČAS 

 

Podtémy:   KEĎ CHODÍ OTEC S MAMOU DO PRÁCE

PRÍĎ MIKULÁŠ

TEŠÍME SA NA VIANOCE

SVIATKY LÁSKY A POKOJA

 

Špecifické ciele:

1. Pozorovať, rozlišovať, opísať a vymenovať pracovné činnosti, s ktorými prichádzajú do staku v MŠ i blízkom okolí. Vedieťa opísať, akou prácou sa zaoberajú rodičia a aktívne pomáhať při jednoduchých pracovných činnostiach.

2. Pozorovať i aktívne sa zúčastňovať na príprave osláv sviatkov ( Mikuláš ) v MŠ, pozorovať atmosféru v MŠ a pokúsiť sa charakterizovať význam tohoto sviatku.

3. Pozorovať a podieľať sa na základe pozorovania na vianočných sviatkoch, spojených s regionálnymi ľudovými tradíciami a zvykmi ( náboženskými i kultúrnymi ).

4. Prakticky uplatňovať návyky kultúrneho správania a rešpektovania pravidiel při spoločenských podujatiach a stretnutiach.


Tématický celok

Špecifické ciele

Kompetencie

Obsahový štahdard

Ja som

- vedieť udržať rovnováhu,

pychomotorické

-rovnováha

Ja som

- poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov,

učebné

-základné polohy,postoje

Ja som

- manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním ( rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať ),

psychomotorické

-manipulácia s náčiním

Ja som

- zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy,

kognitívne, učebné, informačné

-pracovné techniky,

technická tvorivosť

Ja som

- sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole,

psychomotorické

-vizuomotorika, grafomotorika

Ja som

- zaujať postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,

kognitívne, sociálne, informačné, učebné

-postoje k členom rodiny

Ja som

- zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych uměleckých diel

Kognitivne,sociálne informačné

-postoje k domovu

Ja som

- aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy ( s uplatnením rôznych výtvarných a pracovných techník ),

psychomotorické

-umelecké stvárnenie ľudskej postavy

Ja som

- hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach,

psychomotorické, kognitívne

-sebahodnotenie

Ja som

- uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext ( zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch ),

komunikatívne

-tvorivosť v rečovom prejave, spisovná reč,

Ja som

-  zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom, pracovať s detskými edukačnými programami

-komunikačné

-elementárne základy práce s počítačom

Ľudia

- uplatniť spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej alebo hudobno-dramatickej hre,

kognitívne, sociálne, učebné

-pravidlá a spolupráca v hud.-pohybových hrách

Ľudia

- poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov,

kognitívne, sociálne, učebné

-ľudské činnosti a ich umel.stvárnenie

Ľudia

- pochopiť význam práce na základe rozmanitých pracovných činností,

kognitívne, učebné, informačné

-význam práce

Ľudia

- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné geometrické tvary,

kognitívne, učebné, informačné

-rovinné a prostorové geometrické tvary

Ľudia

- používať spisovnú podobu štátneho – slovenského jazyka

komunikatívne

-spisovná podoba jazyka

Ľudia

- rozlíšiť pozitívne i negatívne emócie druhých osôb,

sociálne

-orientácia v emóciách iných osob

Ľudia

- vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných,

sociálne

-riešenie konfliktov

Ľudia

- prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť, projateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory,

sociálne, komunikatívne

-akceptácia názorovej odlišnosti

Ľudia

- hodnotičť a rozlíšiť pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií,

sociálne, komunikatívne

-rozmanitosť ľudských vlastností

Príroda

- zvládnuť na elemnetárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti,

psychomotorické

-špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti

Príroda

- prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník,

kognitívne, učebné, informačné

-výtvarná, pracovná a tech.tvorivosť

Príroda

- určiť niektoré pozorovateľské spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou,

kognitívne, učebné, informačné

-rastlinná a živočíšna ríša

Kultúra

- orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov,

kognitívne, učebné, informačné

-časové vzťahy

Kultúra

- vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobých nástrojoch,

učebné, kognitívne

-hudobná tvořivost

Kultúra

- počúvať detské hudobné skladkby s citovým zaangažovaním,

kognitívne, učebné

-počúvanie piesní a hudby

Kultúra

- použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tématikou,

kognitívne, učebné

-umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby

Kultúra

- kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv  a na tému,

kognitívne, učebné

-kreslenie, maľovanie, model.

Kultúra

- tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky,

kognitívne, učebné,

-kompozičné celky

Kultúra

- prejaviť záujem o knihy, o písmená, číslice,

kognitívne, učebné, informačné

-knihy, písmená, číslice

Kultúra

- počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy,

sociálne, kognitívne, učebné

-detská ľudová, autorská poézia a próza

Kultúra

- „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál,

kognitívne, učebné, informačné

„čítanie“jednoduché-ho textu

Kultúra

- „písať“ obrázkový list

kognitívne, učebné, informačné

„písanie“ jednoduchého textu

 

Ciele a úlohy environmentálneho zamerania

 • všímať si podstatné vlastnosti porodných javov – ľad, cencúle, mráz, metelica, odmäk – skúmať vlastnosti snehu (sypký, suchý, stlačený, zľadovatelý) – experimentovanie
 • „barborkina větvička“ – rýchlenie vetvičiek vo váze (všímať si vplyv tepla a vody na pučanie zmrznutej vetvičky )
 • Zhotovovať jednoduché kŕmidlá pre vláčikov

 

Ciele a úlohy regionálneho a kultúrneho zamerania

 • rozprávanie o Vianociach, o tradíciách, zvykoch, pečenie medovníkov, spievanie a počúvanie kolied
 • posedenie s Mikulášom,

 

Ciele a úlohy zdravotného zamerania

 • predchádzanie zimným nehodám a zraneniam
 • v svislosti s Vianocami poukázať na negativa prejedania sa – základné opatrenie pri bolestech žalúdka

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • turistická vychádzka do najbližšieho okolia,
 • grafomotorické cvičenia,
 • kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie,
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami,
 • recitovanie básní,
 • spevácke a hudobné činnosti,
 • pracovné činnosti v školskej záhrade spojené so starostlivosťou o okolie,
 • dramatizácia rozprávky Pod hríbom,
 • hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie piesní Lezie ježko,
 • hry s pexesom, pracovné činnosti,
 • hry s puzzle, obrázky zvieratiek,
 • ekohry, zbieranie prírodného materiálu,
 • vychádzka na lúku,
 • počúvanie príbehu z CD nahrávky,
 • námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry,
 • počúvanie hudby- zvuky vtákov a hmyzu,
 • obrázkové čítanie – maľované čítanie,
 • zostrojovanie knihy,
 • prezeranie DVD nahrávok o zvieratkách a ich ochrane

 

Metódy predprimárneho vzdelávania

 • metódy slovné ( rozprávanie, vysvetľovanie, opis, výklad, rozhovor, dialóg, brainstorming, práca s knihou obrazovým a ilustračným materiálom – kresba, obraz, mapa, schéma ),
 • metódy zážitkového učenia, priameho pozorovania javov,
 • metódy inscenačné ( hra, dramatizácia ),
 • metódy názorno-demonštratívne ( pozorovanie predmetov a javov, ukazovanie a popis predmetov, predvádzanie činností ),
 • metódy manipulačné, konštruktívne  ( montážne a demontážne činnosti, manipulovanie s predmetmi, skladanie a rozkladanie, analýza, systéza ),
 • metódy prektickej činnosti ( práca s papierom, textilom, drevom, ),
 • metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác ( inštruktáž, kombinovaná metóda, vrátane vysvetľovania, predvádzania a vlastného nácviku činností ),
 • metódy laboratórne, bádateľské a výskumné ( experiment, pokusy, priame pozorovanie, samostatné uvažovanie, meranie, váženie, používanie nástrojov a prístrojov ),
 • metódy grafickej  a výtvarnej činností,
 • metódy aplikačné,
 • metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí,
 • metóda hry,
 • metóda opakovania,
 • metóda motivačná,
 • práca s knihou
 • riešenie problémovej situácie
 • metóda heuristická ( metóda objavovania )

Učebné zdroje

 • pracovné pracovné zošity Písanka predškoláka,
 • výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál,
 • detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklópédie, príbehy zo života detí, kniha Detským srdiečkam
 • detské záhradné pracovné náradie,
 • pexeso – pracovné činnosti,
 • puzzle – obrázky vtákov a hmyzu,
 • magnetofón, kazety so zvukmi vtákov a hmyzu,
 • detské hudobné nástroje orfowho inštrumentára,
 • odborná literatúra,
 • ľudové kroje, predmety, fotografie,
 • bábky, makety,
 • obrázkovo-pojmová mapa, pravidlá správania sa v triede,
 • plošné farebné geometrické tvary,
 • molitanová stavebnica rôznych geometrických tvarov

MESIAC: JANUÁR

Obsahový celok: PANI ZIMA KRAĽUJE

 

Podtémy:   ZIMNÉ ŠPORTY

V ZDRAVOM TELE , ZDRAVÝ DUCH

NOC JE DLHÁ, DEŇ JE KRÁTKY

PRÍRODA SPÍ, ZVIERATKÁ V ZIME

 

Špecifické ciele:

1. Poznávať a prakticky uplatňovať pravidlá sa správania pri zimných športoch. Poznať, rozlišovať, opísať najvýznamnejšie zimné športy.

2. Poznávať, rozlišovať, pozorovať a opísať napr. ošetrovanie drobných úrazov. Postupne sa vyrovanávať so svojimi negatívnymi pocitmi při návšteve lekára a uvedovať si nevyhnutnosť tejto návštevy při ochorení. Otužovanie sa slnkom, vzduchom a vetrom .

3. Postupne poznávať, rozlišovať a správne určiť a pomenovať časové vzťahy ( ráno, poludnie, obed, popoludnie, večer ) Správne sa orientovať v čase ( dnes, včera, zajtra  ), pozorovať zmeny v prírode i vzhľadom na striedanie ročných období ( v zimných mesiacoch krátky deň, dlhšia noc …)

4. Pozorovať, poznávať, pomenovať a triediť niektoré voľne žijúce zvieratá, vnímať starostlivosť o tieto zvieratá v zimných mesiacoch. Utvárať tak citový vzťah k živej prírode.


Tématický celok

Špecifické ciele

Kompetencie

Obsahový štandard

Ja som

- orientovať sa v priestore ( vo vzťahu k vlastnej osobe ),

psychomotorické

-orientácia v priestore

Ja som

- ovládať základné lokomočné pohyby,

psychomotorické

-základné lokomočné pohyby

Ja som

- manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním ( rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť podávať, gúľať, pohadzovať odrážať, kopať, driblovať, balansovať ),

psychomotorické

-manipulácia s náčiním

Ja som

- dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných,

sociálne, kognitívne, učebné

-pravidlá, rešpektovanie, spolupráca

Ja som

- zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami  ( strihať, lepiť, tvarovať materiál a pod.), uplatňovať při tom technickú tvorivosť,

kognitívne, učebné, informačné

-práca s rôznym materiálom, pracovné techniky, technická tvorivosť

Ja som

- zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy,

kognitívne, učebné, informačné

-práca s rôznym materiálom, pracovné techniky, technická tvorivosť

Ja som

- sedieť správne a dodržiavať sklon papiera při kreslení na stole,

psychomotorické

-vizuomotorika,

grafomotorika

Ja som

- kresliť veľkými grafickými pohybmi,

psychomotorické

-základné grafické tvary

Ja som

- správne držať grafický materiál a používať primeranú intenzitu tlaku na podložku při používaní rôznych techník,

psychomotorické

-základné grafické tvary

Ja som

- graficky znázorňovať motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu ( kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie ), zápästia ( vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky ) a pohybu dlane a prstov ( horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo ),

psychomotorické

-vizuomotorika,

grafomotorika, základné grafické tvary

Ja som

- určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu,

kognitívne, učebné, informačné

-ľudské telo

Ja som

- zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a k zdraviu iných a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,

kognitívne, učebné, informačné

-zdravotný stav, postoje k zdraviu

Ja som

- rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia při zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi, napr. ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi prírodninami,

kognitívne, učebné, informačné, psychomotorické

-možnosti poškodenia zdravia,

Ja som

- obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu,

sociálne

-obhajovanie vlastného stanoviska v konflikte

Ja som

- uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext ( zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch ),

komunikatívne

-pasívna a aktívna slovná zásoba

Ja som

- používať synonymá a homonymá, vytvárať rýmy,

komunikatívne, učebné, kognitívne

-analyticko-syntetické činnosti so slovami

Ľudia

- zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno-pohybovej hre,

psychomotorické

-súlad pohybu,

hudby a textu

Ľudia

- počítať minimálne od 1 do 10,

kognitívne, učebné

-počtové úkony v číselnom rad od 1-10

Ľudia

- zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa vlastnej fantázie, predlohy a slovných inštrukcií,

kognitívne, učebné, informačné

-plošná a priestorová tvorivosť

Ľudia

- rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému,

sociálne, osobnostné

-delenie,pomoc,

obdarovanie

Ľudia

- komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov,

komunikatívne

-otvorená

komunikácia

Príroda

- zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia,

psychomotorické

-pohyb v prírode

Príroda

- rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia,

kognitívne, učebné, informačné

-ročné obdobia

Príroda

- zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši,

kognitívne, učebné, informačné, osobnostné

-zvieratá a živočíchy

Príroda

- poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím,

komunikatívne, kognitívne, učebné, informačné

-počasie

Kultúra

- uplatňovať tanečné prvky ( cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony ),

psychomotorické

-tanec a pohybová improvizácia

Kultúra

- rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo včera, čo bude zajtra,

kognitívne, učebné, informačné

-časové vzťahy

Kultúra

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov,

sociálne, kognitívne, osobnostné

-umelecké stvárnenie prežívania sviatkov

Kultúra

- rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára,

kognitvíne, učebné, informačné, psychomotorické

-rytmizácia riekaniek a piesní

Kultúra

- vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch,

kognitívne, učebné

-vyjadrenie charakteru piesní na detských hudobných nástrojoch

Kultúra

- kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo zobrazovať ľudskú zvieraciu postavu,

kognitívne, učebné

-plošné výtvarné

stvárňovanie

Kultúra

- hodnotiť postupne umelecké diela, architektonické riešenia významných budov,

osobnostné

-hodnotiace postoje

k uměleckým

dielam

Kultúra

- počúvať s porozumení a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy,

osobnostné, kognitívne, učebné

detská,ľudová a autorská tvorba

Kultúra

- „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál

kognitívne, učebné

-„čitanie“ jednoduchého príbehu

 

Ciele a úlohy environmentálneho zamerania

 • poznať a pozorovať niektoré druhy nákov, ich stopy v snehu, určovať smer pohybu a napodobňovať ich pohyb
 • pravidelne sa starať o vtáčiky, doplať semienka do kŕmidiel, vešať loj na stromy,
 • posedenie s lesníkom,beseda

 

Ciele a úlohy regionálneho a kultúrneho zamerania

 • čítanie z knihy Slovensko a tradicie, prezeranie obrázkov,
 • oslavy 3 kráľov, pojem Nový rok a jeho oslavy

 

Ciele a úlohy zdravotného zamerania

 • Oboznámiť deti s pojmom darcovstvo krvi – a jeho humanitárnom poslaní

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • turistická vychádzka do najbližšieho okolia,
 • grafomotorické cvičenia,
 • kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie,
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami,
 • recitovanie básní,
 • spevácke a hudobné činnosti,
 • pracovné činnosti v školskej záhrade spojené so starostlivosťou o okolie,
 • dramatizácia rozprávky Pod hríbom,
 • hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie piesní Lezie ježko,
 • hry s pexesom, pracovné činnosti,
 • hry s puzzle, obrázky zvieratiek,
 • ekohry, zbieranie prírodného materiálu,
 • vychádzka na lúku,
 • počúvanie príbehu z CD nahrávky,
 • námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry,
 • počúvanie hudby- zvuky vtákov a hmyzu,
 • obrázkové čítanie – maľované čítanie,
 • zostrojovanie knihy,
 • prezeranie DVD nahrávok o zvieratkách a ich ochrane

 

Metódy predprimárneho vzdelávania

 • metódy slovné ( rozprávanie, vysvetľovanie, opis, výklad, rozhovor, dialóg, brainstorming, práca s knihou obrazovým a ilustračným materiálom – kresba, obraz, mapa, schéma ),
 • metódy zážitkového učenia, priameho pozorovania javov,
 • metódy inscenačné ( hra, dramatizácia ),
 • metódy názorno-demonštratívne ( pozorovanie predmetov a javov, ukazovanie a popis predmetov, predvádzanie činností ),
 • metódy manipulačné, konštruktívne  ( montážne a demontážne činnosti, manipulovanie s predmetmi, skladanie a rozkladanie, analýza, systéza ),
 • metódy prektickej činnosti ( práca s papierom, textilom, drevom, ),
 • metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác ( inštruktáž, kombinovaná metóda, vrátane vysvetľovania, predvádzania a vlastného nácviku činností ),
 • metódy laboratórne, bádateľské a výskumné ( experiment, pokusy, priame pozorovanie, samostatné uvažovanie, meranie, váženie, používanie nástrojov a prístrojov ),
 • metódy grafickej  a výtvarnej činností,
 • metódy aplikačné,
 • metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí,
 • metóda hry,
 • metóda opakovania,
 • metóda motivačná,
 • práca s knihou
 • riešenie problémovej situácie
 • metóda heuristická ( metóda objavovania )

 

Učebné zdroje

 • pracovné pracovné zošity Písanka predškoláka,
 • výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál,
 • detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklópédie, príbehy zo života detí, kniha Detským srdiečkam
 • detské záhradné pracovné náradie,
 • pexeso – pracovné činnosti,
 • puzzle – obrázky vtákov a hmyzu,
 • magnetofón, kazety so zvukmi vtákov a hmyzu,
 • detské hudobné nástroje orfowho inštrumentára,
 • odborná literatúra,
 • ľudové kroje, predmety, fotografie,
 • bábky, makety,
 • obrázkovo-pojmová mapa, pravidlá správania sa v triede,
 • plošné farebné geometrické tvary,
 • molitanová stavebnica rôznych geometrických tvarov

MESIAC: FEBRUÁR

Obsahový celok: HRÁME SA NA ŠKOLU

 

Podtémy:   ČAROVNÁ CERUZKA

FAŠIANGY A KARNEVALY

TRADIČNÉ REMESLÁ A MATERIÁLY

VESMÍR A PLANÉTA ZEM – NEŽIVÁ PRÍRODA

 

Špecifické ciele:

1. Správne sedieť dodržiavať sklon papiera, správne držať grafický materiál a používať primeranú intenzitu tlaku na podložku při používaní rôzneho grafického materiálu.

2. Pozorovať, aktívne sa zúčastňovať na príprave a oslavách sviatkov na základe pozorovania a prežívania. Pozorovať a prežívať atmosféru fašiangových a  karnevalových osláv v MŠ.

3. Pozorovať a oboznamovať sa s tradičnými ( mnohokrát zabudnutými ľudovými trdíciami a zvykmi. Prakticky si vyskúšať i niktoré materiály a prácu s nimi. ( hlina – hrnčiarstvo , prútiky – košikárstvo, drôtik – drotárstvo, včelie plásty - včelárstvo…. atď ). Poznávať, rozoznávať a pomenovať tradičné remeslá .

4. Na základe pozorovania a praktických skúseností ( experimentovanie ) poznávať a rozlišovať vlastnosti prírodných materiálov ( piesok, kameň, vodu, sneh, ľad ) Uvedomovať si nebezpečenstvo prírodných materiálov ( nebezpečie utopenia, zasypania snehom, zavalenia kameňmi, spandnutia zo skaly, prepadnutia v ľade ) a vyhývať sa týmto miestam. Na elementárnej úrovni pozorovať a rozlišovať pojem vesmír, planéta zem. Poznatky získavať z videoukážok, filmu, prezerania ilustrácií a encyklopédií…)


Tématický celok

Špecifické ciele

Kompetencie

Obsahový

štandard

Ja som

- vykonávať pravidelne pohybové aktivity,

psychomotorické

-svalové napätie a

dýchanie

Ja som

- napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach ( s náčiním, na náradí ),

psychomotorické

-pohyb na

náradí

Ja som

- zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami ( strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), uplatňovať při tom technickú tvorivosť,

kognitívne, učebné,

-jemná motorika

a pracovné techniky

Ja som

- sedieť správne a dodržiavať sklon papiera při kreslení na stole,

psychomotorické

-vizuomotorika, grafomotorika

Ja som

-zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami

informačné

učebné

-elementárne základy práce s počítačom

Ja som

- kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo,

psychomotorické

-grafomotorika

Ja som

- graficky znázorňovať motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu ( kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie ), zápästia ( vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky ) a pohybu dlane a prstvo ( horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo ),

psychomotorické

-základné grafické tvary

Ja som

- dodržiavať zásady ochrany zdravia ( s pomocou dospelých ),

psychomotorické, sociálne

-zásady ochrany vlastného zdravia

Ja som

- privolať pomoc dospelého v krízových situáciách, v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie iných,

psychomotorické, sociálne, osobnostné

-riešenie krízových situácií ohrozujúcich zdravie

Ja som

- uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných detí v skupine,

osobnostné, sociálne

-sebaregulácia a sebahodnotenie

Ja som

- počúvať s porozumením,

kognitívne, učebné

-počúvanie s porozumením

Ľudia

- dodržiavať pravidlá hudobno-pohybových hier,

kognitívne, učebné

-pravidlá a spolupráca v hudáno-poh.hrách

Ľudia

- riešiť interaktívne úlohy v detských edukačných programoch,

kognitívne, učebné, informačné

-význam práce

Ľudia

- priradiť číslo ( nie číslicu ) k danému počtu predmetov od 1 do 10,

kognitívne, učebné, informačné

-priraďovanie, triedenie, usporadúvanie

Ľudia

- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné geometrické tvary,

kognitívne, učebné, informačné

-rovinné geometrické tvary

Ľudia

- zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií,

kognitívne, učebné, informačné

-plošná tvořivost

Ľudia

- počúvať s porozumením,

kognitívne, učebné

-počúvanie s porozumením

Ľudia

- rozlíšiť pozitívne i negatívne emócie druhých osôb,

sociálne, osobnostné

-orientácia v emóciach iných

Ľudia

- nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom/deťmi, dohodnúť sa na kompromise,

sociálne, komunikatívne, osobnostné

-riešenie konfliktov

Príroda

- pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými prekážkami,

psychomotorické

-pohyb s rôznymi

pomôckami

Príroda

- využívať na pohyb rôzne pomôcky,

psychomotorické

-pohyb s rôznymi

pomôckami

Príroda

- prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník,

kognitívne, učebné, psychomotorické

-výtvarná,

pracovná a

technická tvorivosť

Príroda

- zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody,

kognitívne, učebné, informačné

-význam prírodného prostredia

Príroda

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o zemi získané v rôznych médií,

kognitívne, učebné

-elementárne predstavy o zemi

Príroda

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami predstavy o mesiaci a hviezdach získané pozorovním,

kognitívne, učebné, informačné

-elementárne

predstavy o slnku

Príroda

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami predstavy o slnku získané pozorovaním,

kognitívne, učebné, informačné

-elementárne predstavy o hviezdach

Kultúra

- rytmizovať samostatne hrou na telo 2 / 4, 3 / 4 takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu,

kognitívne, učebné

-rytmizácia hrou na telo pri postojích, chôdzi, behu

Kultúra

- uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácií podľa hudby,

kognitívne, psychomotorické

-tanec a pohybová

improvizácia

Kultúra

- vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrchá, tvar, farbu, veľkosť, atď.

kognitívne, učebné, informačné

-hračky a predmety

Kultúra

- overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je veľký a rozmanitý ( pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď.),

kognitívne, učebné, informačné

-veľkosť a rozmanitosť sveta

Kultúra

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania světa, príp. zážitky z návštevy zahraničia

kognitívne, učebné, informačné

-umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania sveta

Kultúra

- spievať v rozsahu kvinty ( c l – g l ) – sexty ( relatívne intonačne čisto ), v prípade hudobného nadania aj v rozsahu oktávy ( c l – c 2 ) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou,

kognitívne, učebné

-spev piesní

Kultúra

- počúvať detské hudobné skladby s citovým zaangažovaním,

kognitívne, učebné

-počúvanie piesní a hudby

Kultúra

- experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvorivé variácie,

kognitívne, učebné

-experimentovanie s farbami

Kultúra

- kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho materiálu,

kognitívne, učebné

-kreslenie, maľovanie,modelo-vanie

Kultúra

- zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.,

kognitívne, učebné

-prednes literárních útvarov

Ciele a úlohy environmentálneho zamerania

 • Oboznámiť sa s podmínkami rastu rastlín, použiť bružúru „Medvedíkove hry s rostlinami“

 

Ciele a úlohy regionálneho a kultúrneho zamerania

 • Fašiangy – oslava Karnevalu
 • Valentín- obdarovať najbližších drobným darčekom

 

Ciele a úlohy zdravotného zamerania

 • Prehlbovanie priateľských vzťahov, spolupráca, sebaúcta,

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • turistická vychádzka do najbližšieho okolia,
 • grafomotorické cvičenia,
 • kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie,
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami,
 • recitovanie básní,
 • spevácke a hudobné činnosti,
 • pracovné činnosti v školskej záhrade spojené so starostlivosťou o okolie,
 • dramatizácia rozprávky Pod hríbom,
 • hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie piesní Lezie ježko,
 • hry s pexesom, pracovné činnosti,
 • hry s puzzle, obrázky zvieratiek,
 • ekohry, zbieranie prírodného materiálu,
 • vychádzka na lúku,
 • počúvanie príbehu z CD nahrávky,
 • námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry,
 • počúvanie hudby- zvuky vtákov a hmyzu,
 • obrázkové čítanie – maľované čítanie,
 • zostrojovanie knihy,
 • prezeranie DVD nahrávok o zvieratkách a ich ochrane

Metódy predprimárneho vzdelávania

 • metódy slovné ( rozprávanie, vysvetľovanie, opis, výklad, rozhovor, dialóg, brainstorming, práca s knihou obrazovým a ilustračným materiálom – kresba, obraz, mapa, schéma ),
 • metódy zážitkového učenia, priameho pozorovania javov,
 • metódy inscenačné ( hra, dramatizácia ),
 • metódy názorno-demonštratívne ( pozorovanie predmetov a javov, ukazovanie a popis predmetov, predvádzanie činností ),
 • metódy manipulačné, konštruktívne  ( montážne a demontážne činnosti, manipulovanie s predmetmi, skladanie a rozkladanie, analýza, systéza ),
 • metódy prektickej činnosti ( práca s papierom, textilom, drevom, ),
 • metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác ( inštruktáž, kombinovaná metóda, vrátane vysvetľovania, predvádzania a vlastného nácviku činností ),
 • metódy laboratórne, bádateľské a výskumné ( experiment, pokusy, priame pozorovanie, samostatné uvažovanie, meranie, váženie, používanie nástrojov a prístrojov ),
 • metódy grafickej  a výtvarnej činností,
 • metódy aplikačné,
 • metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí,
 • metóda hry,
 • metóda opakovania,
 • metóda motivačná,
 • práca s knihou
 • riešenie problémovej situácie
 • metóda heuristická ( metóda objavovania )

Učebné zdroje

 • pracovné pracovné zošity Písanka predškoláka,
 • výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál,
 • detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklópédie, príbehy zo života detí, kniha Detským srdiečkam
 • detské záhradné pracovné náradie,
 • pexeso – pracovné činnosti,
 • puzzle – obrázky vtákov a hmyzu,
 • magnetofón, kazety so zvukmi vtákov a hmyzu,
 • detské hudobné nástroje orfowho inštrumentára,
 • odborná literatúra,
 • ľudové kroje, predmety, fotografie,
 • bábky, makety,
 • obrázkovo-pojmová mapa, pravidlá správania sa v triede, plošné farebné geometrické tvary,
 • molitanová stavebnica rôznych geometrických tvarov

MESIAC: MAREC

Obsahový celok: KNIHA JE MOJ PRIATEĽ

 

Podtémy:   MOJA OBEC

PREBÚDZANIE ZVIERAT ZO ZIMNÉHO SPÁNKU

UROBME SI VLASTNÚ KNIHU

CHRÁNIME SI SVOJE ZDRAVIE

DOPRAVA NA DEDINE A V MESTE

 

Špecifické ciele:

1. Orientovať sa, rozlišovať, opísať a prakticky vyhľadať dôleživé orientačné body v MŠ, v obci. Poznať účel významných budov. Rozoznávať a poznať miestne staré budovy a kultúrno-historické pamiatky. Pokúsiť sa jednoducho opísať konkrétne rozdiely medzi mestom a dedinou.

2. Poznávať niektoré voľne žijúce živočíchy, ich základné vlastnosti a miesto ich výskytu. Rozlišovať spôsob života týchto zvierat. Utvárať si pozitívny vzťah k zvieratám a živočíchom vo všeobecnosti. Uvedomovať si význam starostlivosti človeka o voľne žijúce zvieratá.

3. Na základe exkurzie pozorovať, pokúsiť sa vyrobiť si vlastnú knihu na určitú tému. V knihách objavovať krásu ilustrácií, utvárať trvalý pozitívny vzťah ku knihe.

4. Rozlišovať, pomenovať a vedieť roztriediť niektoré druhy potravín. Vedieť zdôvodniť ich užitočnosť alebo škodlivosť z hľadiska zdravia ( napr. mlieko – zdravý rast, pevné kosti, zdravé zuby, ovocie – obsahuje vitamíny a chráni nás před chrípkou a jako aj význam hygieny při jedle.)

5. Poznávať, rozlišovať a uplatňovať zásady kultúrneho a ohľaduplného správania sa v dopravných prostriedkoch. Pohotovo reagovať na svetelné, zvukové a zrakové signály. ( semafór, značky )

 

Tématický celok

Špecifické ciele

Kompetencie

Obsahový štandard

Ja som

- vedieť udržať rovnováhu,

psychomotorické

-rovnováha

Ja som

- zaujať rôzne postavenia podľa pokynov,

psychomotorické

-základné polohy,postoje

Ja som

- poznať názvy základných polôh, postojov, a pohybov,

psychomotorické, učebné

-základné polohy, postoje

Ja som

- zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami ( strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), uplatňovať při tom technickú tvorivosť,

kognitívne, učebné

-jemná motorika,

práca s rôznym

materiálom,

pracovné

techniky

Ja som

- zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy,

kognitívne, učebné

-technická

tvorivost,

pracovné

techniky

 

Ja som

- správne držať grafický materiál a používať primeranú intenzitu tlaku na podložku při používaní rôznych techník,

psychomotorické, učebné

-grafomotorika,

základné

grafické

tvary

Ja som

- orientovať sa v tesnej blízkosti domova a materskej školy,

psychomotorické, učebné

-orientácia

v okolí

Ja som

- rozlíšiť dominanty svojho bydliska,

kognitívne, učebné, informačné

-postoje k

domovu

Ja som

- zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov

osobnostné, kognitívne, sociálne

-postoje k

domovu

Ja som

- vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré životne dôležité orgány ( srdce, pľúca a príp. aj mozog ),

kognitívne, učebné, informačné

-ľudské telo

 

Ja som

- prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,

psychomotorické, sociálne, kognitívne

-umelecké

stvárnenie

ľudskej

postavy

Ja som

- aplikovať  poznatky o svojom tele při zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy ( s uplatnením rôznych výtvarných a pracovných techník ),

kognitívne, učebné, informačné

-umelecké

stvárnenie

ľudskej postavy

Ja som

- rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia při zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi, napr. s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi prírodninami,

kognitívne, učebné, informačné

-možnosti poškodenia zdravia

Ja som

- poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny,

kognitívne, učebné, informačné

-zdravé potraviny

Ja som

- zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť,

kognitívne, učebné, informačné

-bezpečnosť cestnej premávky

Ja som

- poznať základné dopravné značky,

kognitívne, učebné

-bezpečnosť cestnej premávky

Ja som

- prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba a druhých,

osobnostné, sociálne

-sebaregulácia

Ja som

- rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu,

komunikatívne

-pasívna a aktívna slovná zásoba

Ja som

- uplatňovať schopnosť analyticko syntetických hier a činností so slovami

kognitívne, učebné

-analyticko-syntetické činnosti zo slovami

Ľudia

- uplatniť spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej hre,

sociálne, osobnostné

-pravidlá a spolupráca v hud.-poh. hrách

Ľudia

- uplatňovať individuálne farebné videnie

kognitívne

-farba a farebná

rozmanitosť

Ľudia

- poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu ( zem, voda, vzduch ),

kognitívne, učebné, informačné

-dopravné

prostriedky

Ľudia

- priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií ( farba, tvar, veľkosť ),

kognitívne, učebné, informačné

-priraďovanie, triedenie, usporadúvanie

Ľudia

- komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku,

komunikatívne

-spisovná podoba jazyka

Ľudia

- vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných,

sociálne, osobnostné

-riešenie konfliktov

Ľudia

- hodnotiť a rozlíšiť pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií,

osobnostné, sociálne

-rozmanitosť ľudských vlastností

Príroda

- modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo v problémových situáciách,

psychomotorické

-umelá lokomócia

Príroda

- prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť při vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník,

kognitívne, učebné, informačné

-výtvarná, pracovná a technická tvorivost

Príroda

- poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné, a exotické zvieratá , vtáky a voľne žijúce živočíchy,

kognitívne, učebné, informačné

-zvieratá a živočichy, domáce zvieratá

Príroda

- poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat

kognitívne, učebné, informačné

-zvieratá a živočichy

Kultúra

- pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu,

psychomotorické

-bydlisko

Kultúra

- pomenovať miesto svojho bydliska,

kognitívne, učebné

-bydlisko

Kultúra

- vymenovať niektoré názvy ďalších miest a obcí,

kognitívne, učebné

-mestá a obce

Kultúra

- vedieť, že naša vlasť je Slovenská republika,

kognitívne, učebné

-moja rodná vlasť

Kultúra

- vedieť, že hlavným mestom je Bratislava,

kognitívne, učebné

-moja rodná vlasť

Kultúra

- poznať niektoré miestne a štátne symboly,

kognitívne, učebné

-moja rodná vlasť

Kultúra

- rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentárra,

psychomotorické

-rytmizácia riekaniek a piesní

Kultúra

- stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami,

psychomotorické

-umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby

Kultúra

- používať tvorivo rôzne výtvarné techniky,

kognitívne, učebné

-výtvarné techniky

Kultúra

- tvoriť s využirím fantázie kompozičné celky,

kognitívne, učebné

-kompozičné celky

Kultúra

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami ( výtvarne, hudobne, dramaticky, hudobno-dramaticky ) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla

kognitívne, komunikatívne, učebné

-umelecké stvárnenie obsahu literárnych a dramatických diel

Ciele a úlohy environmentálneho zamerania

 • pozorovať klíčenie semien, kvetov (zo semien, i odrezkov) a  presadzovanie do školskej záhrady
 • pozorovať rast pažítky, žeruchy, cibuľky a ochotnávanie

 

Ciele a úlohy regionálneho a kultúrneho zamerania

 • oslavy Dňa učiteľov, urobiť malý darček pre pani učiteľku, rozhovor
 • oslavy MDŽ pripomenúť deťom možnosť obdariť svoju mamku, babku drobnou pozornosťou, či dobrým skutom, alebo úsmevom

 

Ciele a úlohy zdravotného zamerania

 • výchova k zdravému životnému štýlu,
 • príprava vlastnej témy (na triedach)

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • turistická vychádzka do najbližšieho okolia,
 • grafomotorické cvičenia,
 • kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie,
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami,
 • recitovanie básní,
 • spevácke a hudobné činnosti,
 • pracovné činnosti v školskej záhrade spojené so starostlivosťou o okolie,
 • dramatizácia rozprávky Pod hríbom,
 • hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie piesní Lezie ježko,
 • hry s pexesom, pracovné činnosti,
 • hry s puzzle, obrázky zvieratiek,
 • ekohry, zbieranie prírodného materiálu,
 • vychádzka na lúku,
 • počúvanie príbehu z CD nahrávky,
 • námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry,
 • počúvanie hudby- zvuky vtákov a hmyzu,
 • obrázkové čítanie – maľované čítanie,
 • zostrojovanie knihy,
 • prezeranie DVD nahrávok o zvieratkách a ich ochrane

Metódy predprimárneho vzdelávania

 • metódy slovné ( rozprávanie, vysvetľovanie, opis, výklad, rozhovor, dialóg, brainstorming, práca s knihou obrazovým a ilustračným materiálom – kresba, obraz, mapa, schéma ),
 • metódy zážitkového učenia, priameho pozorovania javov,
 • metódy inscenačné ( hra, dramatizácia ),
 • metódy názorno-demonštratívne ( pozorovanie predmetov a javov, ukazovanie a popis predmetov, predvádzanie činností ),
 • metódy manipulačné, konštruktívne  ( montážne a demontážne činnosti, manipulovanie s predmetmi, skladanie a rozkladanie, analýza, systéza ),
 • metódy prektickej činnosti ( práca s papierom, textilom, drevom, ),
 • metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác ( inštruktáž, kombinovaná metóda, vrátane vysvetľovania, predvádzania a vlastného nácviku činností ),
 • metódy laboratórne, bádateľské a výskumné ( experiment, pokusy, priame pozorovanie, samostatné uvažovanie, meranie, váženie, používanie nástrojov a prístrojov ),
 • metódy grafickej  a výtvarnej činností,
 • metódy aplikačné,
 • metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí,
 • metóda hry,
 • metóda opakovania,
 • metóda motivačná,
 • práca s knihou
 • riešenie problémovej situácie
 • metóda heuristická ( metóda objavovania )

Učebné zdroje

 • pracovné pracovné zošity Písanka predškoláka,
 • výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál,
 • detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklópédie, príbehy zo života detí, kniha Detským srdiečkam
 • detské záhradné pracovné náradie,
 • pexeso – pracovné činnosti,
 • puzzle – obrázky vtákov a hmyzu,
 • magnetofón, kazety so zvukmi vtákov a hmyzu,
 • detské hudobné nástroje Orffovho inštrumentára,
 • odborná literatúra,
 • ľudové kroje, predmety, fotografie,
 • bábky, makety,
 • obrázkovo-pojmová mapa, pravidlá správania sa v triede,
 • plošné farebné geometrické tvary,
 • molitanová stavebnica rôznych geometrických tvarov

MESIAC: APRÍL

Obsahový celok: JARNÉ PREBÚDZANIE

 

Podtémy:   VEĽKÁ NOC PRICHÁDZA

DOMÁCE ZVIERATÁ,TAJOMSTVO VAJÍČKA

APRÍL – MESIAC LESOV

SNEŽIENOČKA DRUBNUČKÁ

 

Špecifické ciele:

1. Pozorovať a aktívne sa zúčastňovať prípravy a osláv sviatkov Veľkej noci, na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať ich význam. Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

2. Pozorovať a prežívať atmosféru počas osláv v rodine a v MŠ, všímať si , jako prežívajú príslušné dni dospelí a jako sa oslavujú tieto sviatky vo verejnom živote.

3. Pozorovať, rozlišovať a na základe praktických skúseností pomenovať niektoré druhy lesných rastlín. Všímať si les jako dôležitú súčasť prírody a živostného prostredia. Uvedomovať si význam ochrany prírody vo všeobecnosti a v súvislosti s rozvojom techniky, znečisťovanie ovzdušia, odstraňovanie odpadkov, umývanie áut v prírode …..a pod. Rozlišovať listnaté a ihličnaté stromy a ich plody.

4. Pozorovať, rozlišovať a pomenovať na základe praktických skúseností jarné kvety. Poznať význam svetla, tepla, vody pre rast rastlín, overovať si svoje skúsenosti na praktických pokusoch ( klíčenie semien, rýchlenie vetvičiek, klíčenie v tme, klíčenie v teple /chlade ..apod.) Na základe týchto skúseností poznávať, že rastliny potrebujú každodennú starostlivosť ľudí, inak by uhynuli.

 

Tématický celok

Špecifické ciele

Kompetencie

Obsahový štandard

Ja som

- pohybovať sa okolo osi vlastného tela ( prevaly, obraty, kotúle ),

psychomotorické

-základné polohy,postoje, pohyby

Ja som

-zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy,

kognitívne,

učebné

 

-technická tvorivosť

Ja som

- kresliť veľkými grafickými pohybmi,

psychomotorické

-grafomotorika

Ja som

- uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext ( zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch ),

komunikatívne

-pasívna a aktívna slovná zásoba

Ľudia

- hodobno-dramaticky stvárniť textovú časť hry,

psychomotorické

-súlad pohybu, hudby a textu hry

Ľudia

- priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách,

kognitívne, učebné informačné

-farby a darebná

rozmanitosť

Ľudia

- vykonať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10 ( v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami ),

kognitívne, učebné informačné

-základné počtové úkony od 1-10

Ľudia

- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré priestorové geometrické tvary,

kognitívne, učebné informačné

-priestorové geometrické tvary

Ľudia

- používať spisovnú podobu štátneho – slovenského jazyka,

komunikatívne

-spisovná podoba jazyka

Ľudia

- prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť, projateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory,

sociálne, kognitívne

-akceptácia názorovej odlišnosti

Príroda

- zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti,

psychomotorické

-špeciálne pohybové zručnosti

Príroda

- zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia,

psychomotorické kognitívne

-pohyb v prírode

Príroda

- prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť při vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník,

psychomotorické kognitívne, informačné

-výtvarná pracovná technická tvorivosť

Príroda

- určiť niektoré pozorovateľské spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou,

kognitívne, učebné, informačné

-rastlinná a živočíšna ríša

Príroda

- zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat,

kognitívne, učebné

-domáce zvieratá

Príroda

- poznať, opísať, a rozlíšiť niektoré kvety,

kognitívne, učebné

-kvety

Príroda

- triediť ich podľa výskytu a významu,

kognitívne, učebné

-kvety

Príroda

- uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam starostlivosti o rastliny,

kognitívne, učebné, informačné

-starostlivosť o rastliny

Príroda

- poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím

kognitívne, učebné, informačné

-počasie

Príroda

- hodnotiť prírodné prostredie,

komunikatívne

-hodnotenie porodného prostredia

Príroda

- prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,

komunikatívne, informačné, učebné, kognitívne

-ochranárskej postoje k prírode

Príroda

- rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich,

komunikatívne

-hodnotenie prírodného prostredia

Kultúra

- vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom,

psychomotorické

-pohybové stvárnenie charakteru hudby

Kultúra

- vnímať a rozoznať , že hračky a predmety sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť, atď.,

kognitívne, učebné, informačné

-hračky a predmety

Kultúra

- orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov,

kognitívne, učebné, informačné

-časové vzťahy

Kultúra

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov,

komunikatívne

-umelecké stvárnenie prežívania sviatkov

Kultúra

- vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch,

psychomotorické

-hudobná tvorivost

Kultúra

- použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tématikou,

kognitívne, učebné,

-hudobná tvorivosť

Kultúra

- kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a  na tému,

kognitívne, učebné,

-kreslenie, maľovanie, model.,výtvarná tvořivost

Kultúra

- prejaviť záujem o knihy, o písmená, o číslice,

kognitívne, informačné, učebné

-knihy, písmená číslice

Kultúra

- vnímať s citovým zaangažovaním bábkové divadlo a iné detské divadlo ( činohru, spevohru ),

kognitívne,

-literárno-dramatická tvořivost

Kultúra

- „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál,

informačné, kognitívne, učebné

„čítanie“ rozprávkového textu

Ciele a úlohy environmentálneho zamerania

 • poznávať pojem „liečivé rostliny“, hľadať v prírode, lisovanie
 • osvojovať si mravné návyky a utvořit si základy kultivovaného správania sa v prírode, - pozorovať návrat prvých kŕdľov, počúvať spev vtákov, sadenie stromčeka

 

Ciele a úlohy regionálneho a kultúrneho zamerania

 • oslavy a tradicie Veľkonočného pondelka a Veľkej Noci
 • výroba kraslíc, korbáčov a iných ozdôb, rozhovory, besiedka s rodičmi

 

Ciele a úlohy zdravotného zamerania

 • Mesiac lesov a bezpečnosti na cestách, ochraňovanie lesov, zvierat –budovanie environmentálnej kultúry detí,

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • turistická vychádzka do najbližšieho okolia,
 • grafomotorické cvičenia,
 • kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie,
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami,
 • recitovanie básní,
 • spevácke a hudobné činnosti,
 • pracovné činnosti v školskej záhrade spojené so starostlivosťou o okolie,
 • dramatizácia rozprávky Pod hríbom,
 • hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie piesní Lezie ježko,
 • hry s pexesom, pracovné činnosti,
 • hry s puzzle, obrázky zvieratiek,
 • ekohry, zbieranie prírodného materiálu,
 • vychádzka na lúku,
 • počúvanie príbehu z CD nahrávky,
 • námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry,
 • počúvanie hudby- zvuky vtákov a hmyzu,
 • obrázkové čítanie – maľované čítanie,
 • zostrojovanie knihy,
 • prezeranie DVD nahrávok o zvieratkách a ich ochrane

 

Metódy predprimárneho vzdelávania

 • metódy slovné ( rozprávanie, vysvetľovanie, opis, výklad, rozhovor, dialóg, brainstorming, práca s knihou obrazovým a ilustračným materiálom – kresba, obraz, mapa, schéma ),
 • metódy zážitkového učenia, priameho pozorovania javov,
 • metódy inscenačné ( hra, dramatizácia ),
 • metódy názorno-demonštratívne ( pozorovanie predmetov a javov, ukazovanie a popis predmetov, predvádzanie činností ),
 • metódy manipulačné, konštruktívne  ( montážne a demontážne činnosti, manipulovanie s predmetmi, skladanie a rozkladanie, analýza, systéza ),
 • metódy prektickej činnosti ( práca s papierom, textilom, drevom, ),
 • metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác ( inštruktáž, kombinovaná metóda, vrátane vysvetľovania, predvádzania a vlastného nácviku činností ),
 • metódy laboratórne, bádateľské a výskumné ( experiment, pokusy, priame pozorovanie, samostatné uvažovanie, meranie, váženie, používanie nástrojov a prístrojov ),
 • metódy grafickej  a výtvarnej činností,
 • metódy aplikačné,
 • metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí,
 • metóda hry,
 • metóda opakovania,
 • metóda motivačná,
 • práca s knihou
 • riešenie problémovej situácie
 • metóda heuristická ( metóda objavovania )

 

Učebné zdroje

 • pracovné pracovné zošity Písanka predškoláka,
 • výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál,
 • detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklópédie, príbehy zo života detí, kniha Detským srdiečkam
 • detské záhradné pracovné náradie,
 • pexeso – pracovné činnosti,
 • puzzle – obrázky vtákov a hmyzu,
 • magnetofón, kazety so zvukmi vtákov a hmyzu,
 • detské hudobné nástroje orfowho inštrumentára,
 • odborná literatúra,
 • ľudové kroje, predmety, fotografie,
 • bábky, makety,
 • obrázkovo-pojmová mapa, pravidlá správania sa v triede,
 • plošné farebné geometrické tvary,
 • molitanová stavebnica rôznych geometrických tvarov

MESIAC: MÁJ

Obsahový celok: MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ

 

Podtémy:   MOJA ZLATÁ MAMIČKA

MOJA RODINA

STROM A JEHO TAJOMSTVÁ

MÁJ ZELENÝ, POD OBLOČKOM SADENÝ…

 

Špecifické ciele:

1. Poznávať štruktúru rodiny, jednotlivých členov, orientovať sa v príbuzenských vzťahoch. Intuitívne chápať rodinu jako miesto istoty, bezpečia a lásky.

2. Pozorovať a prežívať atmosféru osláv DŇA MATIEK , všímať si, jako prežívajú sviatky dospelí a vedieť ich obdarovať. Aktívne sa zúčastňovať na príprave kultúrnych sviatkov /kultúrny program/ a uvedomiť si a oceniť hodnotu lásky rodičov k dieťaťu.

3. Pozorovať les na základe praktických skúseností. Objavovať rôzne druhy rastlinstva a živočíšstva lesa, besedovať s lesníkom o zmenách v prírode vzhľadom na ročné obdobia. Utvárať si elementárny bohatý vzťah k prírode. Všímať si les jako dôležitú súčasť prírody a životného prostredia.

4. Stavanie mája – opíš z environmentálnej

 

Tématický celok

Špecifické ciele

Kompetencie

Obsahový štandard

Ja som

- vykonávať pravidelne pohybové aktivity,,

psychomotorické

-hrubá motorika,

lokomočné pohyby

Ja som

- manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním ( rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať ),

psychomotorické

-manipulácia s náčiním

Ja som

- zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám,

psychomotorické

-pohyb jako prostriedok uplatňovania zdravia

Ja som

- zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami ( strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), uplatňovať při tom technickú tvorivosť,

kognitívne, učebné

-jemná motorika, práca s rôznym materiálom

 

Ja som

- kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo,

psychomotorické

-vizuomotorika,

grafomotorika

Ja som

-zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom – pracovať s detskými edukačními programami

Informačné

učebné

-elementárne základy práce s počítačom

Ja som

- graficky znázorňovať motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu ( kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie ), zápästia ( vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky ) a pohybu dlane a prstov ( horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo),

psychomotorické

-základné grafické tvary

Ja som

- rozlíšiť a pomenovať členov rodiny,

kognitívne, učebné, sociálne

-rodina a jej členovia

Ja som

- zaujať postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,

osobnostné, učebné, sociálne

-postoje k členom rodiny

Ja som

- aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy ( s uplatnením rôznych výtvarných a pracovných techník ).

kognitívne, učebné

-umelecké stvárnenie ľudskej postavy

Ja som

- komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity,

komunikatívne

-komunikácia emócií

Ja som

- obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu,

sociálne, osobnostné

-obhajovanie vlastného stanoviska v konflikte

Ja som

- vyslovovoať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny,

komunikatívne,

-artikulácia hlások a hláskových skupín

Ja som

- používať spisovnú podobu materinského jazyka,

komunikatívne

-spisovná reč

Ľudia

- zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno-pohybovej hre,

kognitívne, učebné

-súlad pohybu, hudby a textu hry

Ľudia

- poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité ľudské činnosti,

komunikatívne, učebné, kognitívne

-ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie

Ľudia

- uplatniť na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných pracovných i technických produktoch,

kognitívne, učebné

-farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch

Ľudia

- poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu ( zem, voda, vzduch ),

kognitívne, učebné, informačné

-dopravné prostriedky

Ľudia

- určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine,

kognitívne, učebné

-počtové úkony v číselnom rad  1-10

Ľudia

- zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií,

kognitívne, učebné,

-plošná a prostorová tvorivost

Ľudia

- reagovať slovne na jednoduché otázky buď jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou,

komunikatívne

-pasívna a aktívna slovná zásoba

Ľudia

- rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému,

osobnostné, sociálne

-delenie, pomoc obdarovanie

Ľudia

- komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov,

kpmunikatívne

-otvorená komunikácia

Príroda

- rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia,

kognitívne, učebné

-ročné obdobia

Príroda

- poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich odlišnosť,

kognitívne, učebné,

-stromy a kríky

Príroda

- poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím,

kognitívne, učebné

-počasie

Kultúra

- uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácií podľa hudby,

psychomotorické

-tanec a pohybová improvizácia

Kultúra

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov,

osobnostné, učebné

-umelecké stárnenie prežívania sviatkov

Kultúra

- spievať v rozsahu kvinty ( c l – g l ) – sexsty ( relatívne intonačne čisto ), v prípade hudobného nadania aj v rozsahu oktávy ( c l – c 2 ) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s roznou tématikou,

kognitívne, učebné

-spev piesní

Kultúra

- stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami,

kognitívne, učebné

-umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby

Kultúra

- pokryť celú plochu rozmanitými farbami,

kognitívne, učebné

-výtvarná tvorivosť

Kultúra

- kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu,

kognitívne, učebné

-plošné a prostorové výtvarné stvárňovanie

Kultúra

- zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.,

komunikatívne,

-prednes literárnych

útvarov

Kultúra

- reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky a príbehy,

komunikatívne,

-literárno-dramatická tvorivosť

Ciele a úlohy environmentálneho zamerania

 • starostlivosť o izbové kvetiny, utvárať pozitivny vzťah k pracovným činnostem
 • výroba herbára s deťmi
 • zhotoviť jednoduché dážďovkové teráriu, pracovať s brožúrou „Medvedíkove hry s rostlinami“

 

Ciele a úlohy regionálneho a kultúrneho zamerania

 • oslavy Dňa matiek
 • stavanie májov

 

Ciele a úlohy zdravotného zamerania

 • súhrné opakovanie úloh za obdobie september – február

 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • turistická vychádzka do najbližšieho okolia,
 • grafomotorické cvičenia,
 • kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie,
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami,
 • recitovanie básní,
 • spevácke a hudobné činnosti,
 • pracovné činnosti v školskej záhrade spojené so starostlivosťou o okolie,
 • dramatizácia rozprávky Pod hríbom,
 • hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie piesní Lezie ježko,
 • hry s pexesom, pracovné činnosti,
 • hry s puzzle, obrázky zvieratiek,
 • ekohry, zbieranie prírodného materiálu,
 • vychádzka na lúku,
 • počúvanie príbehu z CD nahrávky,
 • námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry,
 • počúvanie hudby- zvuky vtákov a hmyzu,
 • obrázkové čítanie – maľované čítanie,
 • zostrojovanie knihy,
 • prezeranie DVD nahrávok o zvieratkách a ich ochrane

Metódy predprimárneho vzdelávania

 • metódy slovné ( rozprávanie, vysvetľovanie, opis, výklad, rozhovor, dialóg, brainstorming, práca s knihou obrazovým a ilustračným materiálom – kresba, obraz, mapa, schéma ),
 • metódy zážitkového učenia, priameho pozorovania javov,
 • metódy inscenačné ( hra, dramatizácia ),
 • metódy názorno-demonštratívne ( pozorovanie predmetov a javov, ukazovanie a popis predmetov, predvádzanie činností ),
 • metódy manipulačné, konštruktívne  ( montážne a demontážne činnosti, manipulovanie s predmetmi, skladanie a rozkladanie, analýza, systéza ),
 • metódy prektickej činnosti ( práca s papierom, textilom, drevom, ),
 • metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác ( inštruktáž, kombinovaná metóda, vrátane vysvetľovania, predvádzania a vlastného nácviku činností ),
 • metódy laboratórne, bádateľské a výskumné ( experiment, pokusy, priame pozorovanie, samostatné uvažovanie, meranie, váženie, používanie nástrojov a prístrojov ),
 • metódy grafickej  a výtvarnej činností,
 • metódy aplikačné,
 • metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí,
 • metóda hry,
 • metóda opakovania,
 • metóda motivačná,
 • práca s knihou
 • riešenie problémovej situácie
 • metóda heuristická ( metóda objavovania )

Učebné zdroje

 • pracovné pracovné zošity Písanka predškoláka,
 • výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál,
 • detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklópédie, príbehy zo života detí, kniha Detským srdiečkam
 • detské záhradné pracovné náradie,
 • pexeso – pracovné činnosti,
 • puzzle – obrázky vtákov a hmyzu,
 • magnetofón, kazety so zvukmi vtákov a hmyzu,
 • detské hudobné nástroje orfowho inštrumentára,
 • odborná literatúra,
 • ľudové kroje, predmety, fotografie,
 • bábky, makety,
 • obrázkovo-pojmová mapa, pravidlá správania sa v triede,
 • plošné farebné geometrické tvary,
 • molitanová stavebnica rôznych geometrických tvarov

MESIAC: JÚN

Obsahový celok: ŠŤASTNÉ DETI, ŠŤASTNÁ ZEM

 

Podtémy:   LÚČE LETNÉHO SLNKA

MORSKÝ SVET

EXOTICKÉ ZVIERATÁ

BEZPEČNE POČAS PRÁZDNIN

HURÁ NA PRÁZDNINY

 

Špecifické ciele:

1. Nadväzovať vzájomný kontakt s deťmi v hrách i mimo nich, vedieť vzájomne spolupracovať a pomôcť si. Prakticky uplatňovať návyky kultúrneho správania a rešpektovania spoločenských pravidiel při spoločných akciách ( výlet, divadlo ).

2. Z diafilmov, CD nosičov, rozprávok, ilustrácií a enccyklopédií pozorovať , poznávať a rozlišovať rastlinstvo a živočíšstvo oceánov, morí a riek. Postupne si uvedomovať význam vody a chápať ju jako dôležitú súčasť životného prostredia. Na druhej strane si uvedomovať význam nebezpečestva pádu do vody a vedieť sa tomuto nebezpečenstvu vyhnúť. Všímať si krásu a estetiku exotických krajín a vedieť ju hodnotiť.

3. Utvárať si konkrétne predstavy o niektorých exotických zvieratách, ich mieste výskytu a spôsobe života. Podľa možností pozorovať a rozoznávať exotické zvieratá priamo v ZOO a niektoré opísať a pomenovať.

4. Postupne si utvárať elementárnu predstavu o hodnote svojho zdravia a zdravia iných.

5. Uvedomovať si nebezpečné miesta a niektoré vlastnosti prírodných materiálov (nebezpečie utopenia sa v rieke a jazere, pádu z bicykla, stretu s motorovým vozidlom….atď. ) Poznať i nebezpečie ohňa – zdôvodniť, za akých okolností slúži a pomáha , a za akých ničí a škodí.

 

Tématický celok

Špecifické ciele

Kompetencie

Obsahový štandard

Ja som

- tešiť sa zo spontánnych a riadených pohybových aktivít,

psychomotorické

-pohyb jako prostriedok upevňovania zdravia

Ja som

- poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov,

učebné

-základné polohy, postoje, pohyby

Ja som

- zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy,

 

-pracovné techniky , technická tvořivost

Ja som

- sedieť správne dodržiavať sklon papiera při kreslení na stole,

psychomotorické

-vizuomotorika,

grafomotorika

Ja som

- správne držať grafický materiál a používať primeranú intenzitu tlaku na podložku při používaní rôznych techník,

psychomotorické, učebné

-základné grafické tvary

Ja som

- prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,

psychomotorické, učebné, kognitívne,

-umelecké stvárnenie ľudskej postavy

Ja som

- uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami ( odmietnuť sladkosti od neznámych osôb, vnímať to jako nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ),

kognitívne, učebné

-ochrana proti drogám, možnosti poškodenia zdravia

Ja som

- komunikovať prijateľkým spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity,

komunikatívne

-vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných

Ja som

- prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba a na druhých,

osobnostné, sociálne

-sebaregulácia

Ja som

- rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu,

komunikatívne,

-pasívna a aktívna slovná zásoba

Ja som

- uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier a činností so slovami,

kognitívne, učebné

-analyticko-syntetické činnosti so slovami

Ľudia

- dodržať pravidlá hudobno-pohybových hier,

kognitívne, učebné

-pravidlá a spolupráca v hudáno-pohybových hrách

Ľudia

- priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách,

kognitívne, učebné, informačné

-farba a farebná rozmanitosť

Ľudia

- počítať minimálne od 1 do 10,

kognitívne, učebné

-číselný rad

Ľudia

- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné geometrické tvary,

kognitívne, učebné

-rovinné geometrické tvary

Ľudia

- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré priestorové geometrické tvary,

kognitívne, učebné, informačné

-priestorové geometrické tvary

Ľudia

- počúvať s porozumením,

komunikatívne

-počúvanie s porozumením

Ľudia

- komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku,

komunikatívne

-spisovná podoba jazyka

Ľudia

- rozlíšiť pozitívne i negatívne emócie druhých osôb,

sociálne, osobnostné

-orientácia v emóciách iných osob

Ľudia

- vyjadiť elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných,

osobnostné, sociálne

-riešenie konfliktov

Ľudia

- hodnotiť a rozlíšiť pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií,

osobnostné, sociálne

-rozmanitosť čudských vlastností

Ľudia

- zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva,

osobnostné, sociálne

-základy empatie

Príroda

- pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými a umelými prekážkami,

psychomotorické

-pohyb s rôznymi pomôckami

Príroda

- prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť při vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník,

kognitívne, učebné

-výtvarná pracovná a technická tvorivost

Príroda

- určiť niektoré pozorovateľské spojitosti medzi rastlinnou a živočíšskou ríšou,

kognitívne, učebné

-rastlinná a živočíšna ríša

Príroda

- poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočích,

kognitívne, učebné, informačné

-zvieratá a živočichy, domáce zvieratá

Príroda

- zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši,

kognitívne, učebné

-zvieratá a živočichy

Príroda

- poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat,

kognitívne, učebné

-zvieratá a živočichy

Kultúra

- rytmizovať samostatne hrou na telo 2 / 4 , 3 / 4 takt při rôznych postojoch, chôdzi, behu,

kognitívne, učebné

-rytmizácia hrou na telo

Kultúra

- uplatňovať tanečné prvky ( cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony ),

psychomotorické

-tanec a pohybová improvizácia

Kultúra

- rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo včera, čo bude,  zajtra,

kognitívne, učebné, informačné

-časové vzťahy

Kultúra

- overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je veľký a rozmanitý ( pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď.),

informačné

-veľkosť a rozmanitosť světa

Kultúra

- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania světa, príp.  zážiťky z návštevy zahraničia,

kognitívne, učebné

-umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania světa

Kultúra

- vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch,

kognitívne, učebné

-hra na detských hud.nástrojoch

Kultúra

- stvárniť pocity z počúvania hudby inými umeleckými výrazovými prostriedkami ( výtvarnými, dramatickými, atď.),

komunikatívne

-umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby

Kultúra

- vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel,

osobnostné

-hodnotiace postoje k umeleckým dielam

Kultúra

- počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy,

kognitívne, učebné

-detská, ľudová a autorská poézia a próza

Ciele a úlohy environmentálneho zamerania

 • Pozorovať drobný hmyz a kvety s použitím lupy

 

Ciele a úlohy regionálneho a kultúrneho zamerania

 • 20.jún Deň otcov, pripomenúť si tento deň rozhovorom, drobnou pozornosťou
 • Jánske ohne – zúčastniť sa  na stretnutí obecnej slávnosti , pripomenúť túto slavnosť  rozhovorom,

 

Ciele a úlohy zdravotného zamerania

 • Spoločná branno-zdravotnícka vycházka „Cesta rozprávkovým lesom“

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • turistická vychádzka do najbližšieho okolia,
 • grafomotorické cvičenia,
 • kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie,
 • artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami,
 • recitovanie básní,
 • spevácke a hudobné činnosti,
 • pracovné činnosti v školskej záhrade spojené so starostlivosťou o okolie,
 • dramatizácia rozprávky Pod hríbom,
 • hudobno-pohybové hry a pohybové improvizácie piesní Lezie ježko,
 • hry s pexesom, pracovné činnosti,
 • hry s puzzle, obrázky zvieratiek,
 • ekohry, zbieranie prírodného materiálu,
 • vychádzka na lúku,
 • počúvanie príbehu z CD nahrávky,
 • námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry,
 • počúvanie hudby- zvuky vtákov a hmyzu,
 • obrázkové čítanie – maľované čítanie,
 • zostrojovanie knihy,
 • prezeranie DVD nahrávok o zvieratkách a ich ochrane

Metódy predprimárneho vzdelávania

 • metódy slovné ( rozprávanie, vysvetľovanie, opis, výklad, rozhovor, dialóg, brainstorming, práca s knihou obrazovým a ilustračným materiálom – kresba, obraz, mapa, schéma ),
 • metódy zážitkového učenia, priameho pozorovania javov,
 • metódy inscenačné ( hra, dramatizácia ),
 • metódy názorno-demonštratívne ( pozorovanie predmetov a javov, ukazovanie a popis predmetov, predvádzanie činností ),
 • metódy manipulačné, konštruktívne  ( montážne a demontážne činnosti, manipulovanie s predmetmi, skladanie a rozkladanie, analýza, systéza ),
 • metódy prektickej činnosti ( práca s papierom, textilom, drevom, ),
 • metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác ( inštruktáž, kombinovaná metóda, vrátane vysvetľovania, predvádzania a vlastného nácviku činností ),
 • metódy laboratórne, bádateľské a výskumné ( experiment, pokusy, priame pozorovanie, samostatné uvažovanie, meranie, váženie, používanie nástrojov a prístrojov ),
 • metódy grafickej  a výtvarnej činností,
 • metódy aplikačné,
 • metódy vedúce k objavovaniu javov, vzťahov, súvislostí,
 • metóda hry,
 • metóda opakovania,
 • metóda motivačná,
 • práca s knihou
 • riešenie problémovej situácie
 • metóda heuristická ( metóda objavovania )

Učebné zdroje

 • pracovné pracovné zošity Písanka predškoláka,
 • výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál,
 • detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklópédie, príbehy zo života detí, kniha Detským srdiečkam
 • detské záhradné pracovné náradie,
 • pexeso – pracovné činnosti,
 • puzzle – obrázky vtákov a hmyzu,
 • magnetofón, kazety so zvukmi vtákov a hmyzu,
 • detské hudobné nástroje orfowho inštrumentára,
 • odborná literatúra,
 • ľudové kroje, predmety, fotografie,
 • bábky, makety

 
Reklamný prúžok